ஒன்பதாந் திருமொழி

(2162)

ஆளமர் வென்றி யடுகளத்துள் அஞ்ஞான்று,

வாளமர் வேண்டி வரைநட்டு, - நீளரவைச்

சுற்றிக் கடைந்தான் பெயரன்றே, தொன்னரகைப்

பற்றிக் கடத்தும் படை?

விளக்க உரை

(2163)

படையாரும் வாட்கண்ணார் பாரசிநாள், பைம்பூந்

தொடையலோ டேந்திய தூபம், - இடையிடையின்

மீன்மாய மாசூணும் வேங்கடமே, மேலொருநாள்

மான்மாய எய்தான் வரை.

விளக்க உரை

(2164)

வரைகுடைதோல் காம்பாக ஆநிரைகாத்து, ஆயர்

நிரைவிடையேழ் செற்றவா றென்னே, - உரவுடைய

நீராழி யுள்கிடந்து நேரா நிசாசரர்மேல்,

பேராழி கொண்ட பிரான்?

விளக்க உரை

(2165)

பிரான்உன் பெருமை பிறரா ரறிவார்?,

உராஅ யுலகளந்த ஞான்று, - வராகத்

தெயிற்றளவு போதாவா றென்கொலோ, எந்தை

அடிக்களவு போந்த படி?

விளக்க உரை

(2166)

படிகண் டறிதியே பாம்பணையி னான்,புட்

கொடிகண் டறிதியே? கூறாய், - வடிவில்

பொறியைந்து முள்ளடக்கிப் போதொடுநீ ரேந்தி,

நெறிநின்ற நெஞ்சமே நீ.

விளக்க உரை

(2167)

நீயும் திருமகளும் நின்றாயால், குன்றெடுத்துப்

பாயும் பனிமறைத்த பண்பாளா, - வாயில்

கடைகழியா வுள்புகாக் காமர்பூங் கோவல்

இடைகழியே பற்றி யினி .

விளக்க உரை

(2168)

இனியார் புகுவா ரெழுநரக வாசல்?

முனியாது மூரித்தாள் கோமின், - கனிசாயக்

கன்றெறிந்த தோளான் கனைகழலே காண்பதற்கு,

நன்கறிந்த நாவலம்சூழ் நாடு.

விளக்க உரை

(2169)

நாடிலும் நின்னடியே நாடுவன், நாடோறும்

பாடிலும் நின்புகழே பாடுவன், சூடிலும்

பொன்னாழி யேந்தினான் பொன்னடியே சூடுவேற்கு,

என்னாகி லென்னே எனக்கு?

விளக்க உரை

(2170)

எனக்கா வாரா ரொருவரே, எம்பெருமான்

தனக்காவான் தானேமற் றல்லால், - புனக்காயாம்

பூமேனி காணப் பொதியவிழும் பூவைப்பூ,

மாமேனி காட்டும் வரம்.

விளக்க உரை

(2171)

வரத்தால் வலிநினைந்து மாதவநின் பாதம்,

சிரத்தால் வணங்கானா மென்றே, - உரத்தினால்

ஈரரியாய் நேர்வலியோ னாய இரணியனை,

ஓரரியாய் நீயிடந்த தூன்?

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain