எட்டாந் திருமொழி

(2152)

நன்றுபி ணிமூப்புக் கையகற்றி நான்கூழி,

நின்று நிலமுழுதும் ஆண்டாலும்,- என்றும்

விடலாழி நெஞ்சமே வேண்டினேன் கண்டாய்,

அடலாழி கொண்டான்மாட் டன்பு.

விளக்க உரை

(2153)

அன்பாழி யானை யணுகென்னும், நாஅவன்றன்

பண்பாழித் தோள்பரவி யேத்தென்னும், - முன்பூழி

காணானைக் காணென்னும் கண்செவி கேளென்னும்

பூணாரம் பூண்டான் புகழ்.

விளக்க உரை

(2154)

புகழ்வாய் பழிப்பாய்நீ பூந்துழா யானை,

இகழ்வாய் கருதுவாய் நெஞ்சே, - திகழ்நீர்க்

கடலும் மலையும் இருவிசும்பும் காற்றும்,

உடலும் உயிருமேற்றான்.

விளக்க உரை

(2155)

ஏற்றான் புள்ளூர்த்தான் எயிலெரித்தான் மார்விடந்தான்

நீற்றான் நிழல்மணி வண்ணத்தான், - கூற்றொருபால்

மங்கையான் பூமகளான் வார்சடையான், நீண்முடியான்

கங்கையான் நீள்கழலான் காப்பு.

விளக்க உரை

(2156)

காப்புன்னை யுன்னக் கழியும் அருவினைகள்,

ஆப்புன்னை யுன்ன அவிழ்ந்தொழியும் - மூப்புன்னைச்

சிந்திப்பார்க் கில்லை திருமாலே, நின்னடியை

வந்திப்பார் காண்பர் வழி.

விளக்க உரை

(2157)

வழிநின்று நின்னைத் தொழுவார், வழுவா

மொழிநின்ற மூர்த்தியரே யாவர், - பழுதொன்றும்

வாராத வண்ணமே விண்கொடுக்கும், மண்ணளந்த

சீரான் திருவேங் கடம்.

விளக்க உரை

(2158)

வேங்கடமும் விண்ணகரும் வெஃகாவும், அஃகாத

பூங்கிடங்கில் நீள்கோவல் பொன்னகரும், - நான்கிடத்தும்

நின்றா னிருந்தான் கிடந்தான் நடந்தானே,

என்றால் கெடுமாம் இடர்.

விளக்க உரை

(2159)

இடரார் படுவார்? எழுநெஞ்சே, வேழம்

தொடர்வான் கொடுமுதலை சூழ்ந்த, - படமுடை

பைந்நாகப் பள்ளியான் பாதமே கைதொழுதும்,

கொய்ந்நாகப் பூம்போது கொண்டு.

விளக்க உரை

(2160)

கொண்டானை யல்லால் கொடுத்தாரை யார்பழிப்பார்,

மண்தா எனவிரந்து மாவலியை, ஒண்தாரை

நீரங்கை தோய நிமிர்ந்திலையே, நீள்விசும்பில்

ஆரங்கை தோய அடுத்து?

விளக்க உரை

(2161)

அடுத்த கடும்பகைஞர்க் காற்றேனென் றோடி,

படுத்த பொரும்பாழி சூழ்ந்த - விடத்தரவை,

வல்லாளன் கைக்கொடுத்த மாமேனி மாயவனுக்கு,

அல்லாதும் ஆவரோ ஆள்?

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain