மூன்றாந் திருமொழி

(2102)

நின்று நிலமங்கை நீரேற்று மூவடியால்,

சென்று திசையளந்த செங்கண்மாற்கு, - என்றும்

படையாழி புள்ளூர்த்தி பாம்பணையான் பாதம்,

அடையாழி நெஞ்சே அறி.

விளக்க உரை

(2103)

அறியு முலகெல்லாம் யானேயு மல்லேன்,

பொறிகொள் சிறையுவண மூர்ந்தாய், - வெறிகமழும்

காம்பேய்மென் தோளி கடைவெண்ணெ யுண்டாயை,

தாம்பேகொண் டார்த்த தழும்பு.

விளக்க உரை

(2104)

தழும்பிருந்த சார்ங்கநாண் தோய்ந்த மங்கை,

தழும்பிருந்த தாள்சகடம் சாடி, - தழும்பிருந்த

பூங்கோதை யாள்வெருவப் பொன்பெயரோன் மார்ப்பிடந்த,

வீங்கோத வண்ணர் விரல்.

விளக்க உரை

(2105)

விரலோடு வாய்தோய்ந்த வெண்ணெய்கண்டு, ஆய்ச்சி

உரலோ டுறப்பிணித்த ஞான்று - குரலோவா

தோங்கி நினைந்தயலார் காண இருந்திலையே?

ஓங்கோத வண்ணா. உரை.

விளக்க உரை

(2106)

உரைமேற்கொண் டென்னுள்ளம் ஓவாது எப்போதும்

வரைமேல் மரகதமே போல, - திரைமேல்

கிடந்தானைக் கீண்டானை, கேழலாய்ப் பூமி

இடந்தானை யேத்தி யெழும்.

விளக்க உரை

(2107)

எழுவார் விடைகொள்வார் ஈன்துழா யானை,

வழுவா வகைநினைந்து வைகல் - தொழுவார்,

வினைச்சுடரை நந்துவிக்கும் வேங்கடமே, வானோர்

மனச்சுடரைத் தூண்டும் மலை.

விளக்க உரை

(2108)

மலையால் குடைகவித்து மாவாய் பிளந்து,

சிலையால் மராமரமேழ் செற்று, - கொலையானைப்

போர்க்கோ டொசித்தனவும் பூங்குருந்தம் சாய்த்தனவும்

காக்கோடு பற்றியான் கை.

விளக்க உரை

(2109)

கைய வலம்புரியும் நேமியும், கார்வண்ணத்

தைய மலர்மகள்நின் னாகத்தாள், - செய்ய

மறையான்நின் உந்தியான் மாமதிள்மூன் றெய்த

இறையான்நின் ஆகத் திறை.

விளக்க உரை

(2110)

இறையும் நிலனும் இருவிசும்பும் காற்றும்,

அறைபுனலும் செந்தீயு மாவான், - பிறைமருப்பின்

பைங்கண்மால் யானை படுதுயரம் காத்தளித்த,

செங்கண்மால் கண்டாய் தெளி.

விளக்க உரை

(2111)

தெளிதாக வுள்ளத்தைச் செந்நிறீஇ, ஞானத்

தெளிதாக நன்குணர்வார் சிந்தை, - எளிதாகத்

தாய்நாடு கன்றேபோல் தண்டுழா யானடிக்கே,

போய்நாடிக் கொள்ளும் புரிந்து.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain