இரண்டாந் திருமொழி

(2092)

வாயவனை யல்லது வாழ்த்தாது கையுலகம்

தாயவனை யல்லது  தாந்தொழா - பேய்முலைநஞ்

சூணாக வுண்டான் உருவோடு பேரல்லால்

காணாகண் கேளா செவி.

விளக்க உரை

(2093)

செவிவாய் கண்மூக் குடலென் றைம்புலனும்

செந்தீபுவிகால் நீர்வண் பூதமைந்தும் -அவியாத

ஞானமும் வேள்வியும் நல்லறமுமென்பரே

ஏனமாய் நின்றாற் கியல்வு.

விளக்க உரை

(2094)

இயல்வாக ஈன்துழா யானடிக்கே செல்ல,

முயல்வார் இயலமரர் முன்னம், - இயல்வாக

நீதியா லோதி நியமங்க ளால்பரவ,

ஆதியாய் நின்றார் அவர்.

விளக்க உரை

(2095)

அவரவர் தாந்தம் அறிந்தவா றேத்தி, இவரிவ

ரெம்பெருமா னென்று, - சுவர்மிசைச்

சார்த்தியும் வைத்தும் தொழுவர், உலகளந்த

மூர்த்தி யுருவே முதல்.

விளக்க உரை

(2096)

முதலாவார் மூவரே அம்மூவ ருள்ளும்

முதலாவான் மூரிநீர் வண்ணன், - முதலாய

நல்லான் அருளல்லால் நாமநீர் வையகத்து,

பல்லார் அருளும் பழுது.

விளக்க உரை

(2097)

பழுதே பலபகலும் போயினவென்று , அஞ்சி

அழுதேன் அரவணைமேல் கண்டு - தொழுதேன்,

கடலோதம் காலலைப்பக் கண்வளரும், செங்கண்

அடலோத வண்ணர் அடி.

விளக்க உரை

(2098)

அடியும் படிகடப்பத் தோள்திசைமேல் செல்ல,

முடியும் விசும்பளந் ததென்பர், - வடியுகிரால்

ஈர்ந்தான் இரணியன தாகம், இருஞ்சிறைப்புள்

ஊர்ந்தா னுலகளந்த நான்று

விளக்க உரை

(2099)

நான்ற முலைத்தலை நஞ்சுண்டு, உறிவெண்ணெய்

தோன்றவுண் டான்வென்றி சூழ்களிற்றை - ஊன்றி,

பொருது டைவு கண்டானும் புள்ளின்வாய் கீண்டானும்,

மருதிடைபோய் மண்ணளந்த மால்.

விளக்க உரை

(2100)

மாலுங் கருங்கடலே என்நோற்றாய், வையகமுண்

டாலின் இலைத்துயின்ற ஆழியான், - கோலக்

கருமேனிச் செங்கண்மால் கண்படையுள், என்றும்

திருமேனி நீதீண்டப் பெற்று.

விளக்க உரை

(2101)

பெற்றார் தளைகழலப் போர்ந்தோர் குறளுருவாய்,

செற்றார் படிகடந்த செங்கண்மால், - நற்றா

மரைமலர்ச் சேவடியை வானவர்கை கூப்பி,

நிரைமலர்கொண்டு ஏத்துவரால் நின்று.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain