(652)

அளிமலர்மே லயனரனிந் திரனோடு ஏனை அமரர்கள்தம் குழுவுமரம் பையரும் மற்றும்

தெளிமதிசேர் முனிவர்கள்தம் குழுவு முந்தித் திசைதிசையில் மலர்தூவிச் சென்று சேரும்

களிமலர்சேர் பொழிலரங்கத் துரக மேறிக் கண்வளரும் கடல்வண்ணர் கமலக் கண்ணும்

ஒளிமதிசேர் திருமுகமும் கண்டு கொண்டென் உள்ளமிக என்றுகொலோ வுருகும் நாளே

 

பதவுரை

அளி மலர்மேல் அயன்

-

(மதுபானத்துக்காக) வண்டுகள் படிந்திருக்கிற தாமரைப்பூவில் தோன்றிய பிரமனும் சிவனும்

அரன்

-

சிவனும்

இந்திரனோடு ஏனை அமரர்கள் தம் குழுவும்

-

இந்திரனோடுகூட மற்றைத்

தேவர்களின் திரளும்

அரம்பையரும்

-

ரம்பை முதலிய தேவமாதரும்

மற்றும்

-

மற்றுமுள்ள

தெளி மதி சேர் முனிவர்கள் தம் குழுவும்

-

தெளிந்த ஞானத்தையுடைய (ஸநகாதி) மஹர்ஷிகளின் ஸமூஹமும்

உந்தி

-

ஒருவர்க்கொருவர் நெருக்கித் தள்ளி

திசை திசையில்

-

பார்த்த பார்த்தவிடமெங்கும்

மலர் தூவி

-

புஷ்பங்களை இறைத்துக் கொண்டு

சென்று சேரும்

-

வந்து சேர்தற்கு இடமான

களிமலர் சேர் பொழில் அரங்கத்து

-

தேன்மிக்க மலர்களையுடைய சோலைகளை யுடைத்தான கோயிலிலே

உரகம் ஏறி

 

திருவனந்தாழ்வான்மீது பள்ளி கொண்டு

கண் வளரும்

-

திருக்கண் வளர்ந்தருளா நின்ற

கடல் வண்ணர்

-

கடல்போன்ற வடிவையுடையரான பெரிய பெருமாளையுடைய

கமலம் கண்ணும்

-

செந்தாமரை போன்ற திருக்கண்களையும்

ஒளி மதி சேர் திரு முகமும்

-

ஒளியையுடைய சந்திரன் போன்ற திருமுக

மண்டலத்தையும்

கண்டு கொண்டு

-

ஸேவிக்கப்பெற்று

என் உள்ளம்

-

என்னுடைய மனமானது

மிக உருகும் நாள் என்று கொல்

-

மிகவும் உருகுங்காலம் என்றைக்கோ?

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- தேவர்களும் தேவமாதர்களும் முனிவர்களும் ஆராதநோபகரணங்களைக் கோண்டுவந்து, திரள் மிகுதியாலே ஒருவரையொருவர் நெருக்கிதள்ளிப் புகும்படியான கோயிலிலே கண்வளர்ந்தருளாகின்ற பெரியபெருமாளையுடைய செந்தாமரைக் கண்ணையும் முகசந்த்ர மண்டலத்தையும் ஸேவிக்கப்பெற்று, ‘பாவியேனுக்கும் இப்பேறு வாய்த்த அதிசயம் என் கொல்! என்று நெஞ்சுருகும்படியான நாளும் வரப்போகிறதோ! என்கிறார்.

 

English Translation

The Lord with a bright moon -like countenance reclines on a serpent in Arangam, surrounded by nectar-laden flower-groves. With Brahma seated on his bee-fresh blossom leading Siva, Indra and the host of gods, Rambha leading the celestial nymphs, and Narada the gathering of clear-headed Munis, they cramp the sanctum and strew flowers every way. O, when will I see his form and melt my heart out?

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain