(651)

இணையில்லா வின்னிசையாழ் கெழுமி யின்பத் தும்புருவும் நாரதனு மிறைஞ்சி யேத்த

துணியில்லாத் தொன்மறைநூல் தோத்தி ரத்தால் தொன்மலர்க்க ணயன்வணங்கி யோவா தேத்த

மணிமாட மாளிகைகள் மல்கு செல்வ மதிளரங்கத் தரவணையில் பள்ளி கொள்ளும்

மணிவண்ண னம்மானைக் கண்டு கொண்டென் மலர்சென்னி யென்றுகொலோ வணங்கும் நாளே


பதவுரை

இன்பம்

-

(வீணாகானத்தாலே) இன்பந்தருகின்ற

தும்புரவம்

-

தும்புரு மஹரிஷியும்

நாரதனும்

-

நாரத முனிவனும்

இணைஇல்லா இன் இசை

-

ஒப்பற்றதும் போக்யமுமான இசையை

யாழ்

-

வீணையிலே

கெழுமி

-

நிறைத்து

(வீணாகானத்தைப் பண்ணிக்கொண்டு)

இறைஞ்சி ஏத்த

-

திருவடிகளிலே விழுந்து) வணங்கித் துதிக்கவும்

தொல் மலர்க் கண் அயன்

-

நித்யமான நாபீகமலத்திலுதித்த நான்முகனானவன்

வணங்கி

-

நமஸ்கரித்து

துணை இல்லா

-

ஒப்பு இல்லாததும்

தொல்

-

நாதியுமான

மறை நூல் தோத்திரத்தால்

-

வேதசாஸ்த்ரங்களாகிற ஸ்தோத்ரங்களால்

ஓவாது ஏத்த

-

இடைவிடாமல் துதிக்கவும்

மணிமாடம் மாளிகைகள்

-

மணிமயமான மாட மாளிகைகளையும்

மல்கு செல்வம்

-

பூர்ணமான ஸம்பத்தையும்

மதிள்

-

ஸப்தப்ராகாரங்களையுமுடைய

அரங்கத்து

-

கோயிலிலே

அரவு அணையில் பள்ளிகொள்ளும்;

மணிவண்ணன் அம்மானை

-

நீலமணிபோன்ற திருநிறத்தையுடையனான எம்பெருமானை

கண்டுகொண்டு

-

ஸேவித்து

என்மலர் சென்னி

-

என்னுடைய பூமாலை யணிந்த தலையானது

வணங்கும் நாள் என்று கொல்

-

(அவன் திருவடிகளில்) நமஸ்கரிப்பது என்றைக்கோ!

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- தும்புரு நாரதர் முதலிய முனிவர்கள் பகவத்குணங்களை இனிய இசையுடன் வீணையிலேயிட்டுப் பாடிக்கொண்டும், நான்முகன் முகங்களாலும் நான்கு வேதங்களை ஓதிக்கொண்டும் வணங்கப் பள்ளிகொண்டருளாநின்ற பெரியபெருமாளை நான் ஸேவிக்கப் பெறுவதும், அரசாட்சிக்கு ஏற்பப் பூமுடி சூடிக்கிடக்கின்ற என்தலை அவனுடைய திருவடியை முடிசூடப் பெறுதலும் என்றைக்கு வாய்க்குமோ? என்கிறார்.

இன் இசை யாழ் கெழுமி-இனிய இசையையுடைத்தான வீணையை அப்யஸித்து என்றுமாம்.

 

English Translation

The Lord of gem-hue reclines on a serpent in the citadel of Arangam, surrounded by tall jeweled mansions, amid wealth and prosperity. He is praised relentlessly by the eternal Brahma on his lotus-navel with the ancient chants of the Vedas. The adorable Rishis, Tumburu, and Narada, play their instruments of unsurpassable sweetness, sing his praise, and bow to him. O, when will I see him and lower my crowned head at his adorable feet?

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain