பத்தாந் திருமொழி

(1738)

வண்டார்பூ மாமலர் மங்கை மணநோக்கம்

உண்டானே உன்னை யுகந்துகந் துன்றனக்கே

தொண்டானேற்கு என்செய்கின் றாய்சொல்லு நால்வேதம்

கண்டானே கண்ண புறத்துறை யம்மானே.

விளக்க உரை


(1739)

பெருநீரும் விண்ணும் மலையு முலகேழும்

ஒருதாரா நின்னு ளொடுக்கிய நின்னையல்லால்

வருதேவர் மற்றுளரென் றென்மனத் திறையும்

கருதேன்நான் கண்ண புரத்துறை யம்மானே.

விளக்க உரை


(1740)

மற்றுமோர் தெய்வ முளதென் றிருப்பாரோ

டுற்றிலேன் உற்றது முன்னடி யார்க்கடிமை

மற்றெல்லம் பேசிலும் நின்திரு வெட்டெழுத்தும்

கற்று நான் கண்ண புரத்துறை யம்மானே.

விளக்க உரை


(1741)

பெண்ணானாள் பேரிளங் கொங்கையி னாரழல்போல்

உண்ணாநஞ் சுண்டுகந் தாயை யுகந்தேன்நான்

மண்ணாளா வாள்நெடுங் கண்ணி மதுமலராள்

கண்ணாளா கண்ண புரத்துறை யம்மானே.

விளக்க உரை


(1742)

பெற்றாரும் சுற்றமு மென்றிவை பேணேன்நான்

மற்றாரும் பற்றிலே னாதலால் நின்னடைந்தேன்

உற்றானென் றுள்ளத்து வைத்தருள் செய்கண்டாய்

கற்றார்ச்சேர் கண்ண புரத்துறை யம்மானே.

விளக்க உரை


(1743)

ஏத்தியுன் சேவடி யெண்ணி யிருப்பாரை,

பார்த்திருந் தங்கு நமன்றமர் பற்றாது

சோத்தம்நாம் அஞ்சுது மென்று தொடாமை நீ

காத்திபோல் கண்ண புரத்துறை யம்மானே.

விளக்க உரை


(1744)

வெள்ளைநீர் வெள்ளத் தணைந்த அரவணைமேல்

துள்ளுநீர் மெள்ளத் துயின்ற பெருமானே

வள்ளலே உன்றமர்க் கென்றும் நமன்றமர்

கள்ளர்போல் கண்ண புரத்துறை யம்மானே.

விளக்க உரை


(1745)

மாணாகி வைய மளந்ததுவும் வாளவுணன்

பூணாகம் கீண்டதுவும் ஈண்டு நினைந்திருந்தேன்

பேணாத வல்வினை யேனிட ரெத்தனையும்

காணேன்நான் கண்ண புரத்துறை யம்மானே.

விளக்க உரை


(1746)

நாட்டினா யென்னை யுனக்குமுன் தொண்டாக

மாட்டினே னத்தனையே கொண்டென் வல்வினையை

பாட்டினா லுன்னையென் நெஞ்சத் திருந்தமை

காட்டினாய் கண்ண புரத்துறை யம்மானே.

விளக்க உரை


(1747)

கண்டசீர்க் கண்ண புரத்துறை யம்மானை

கொண்டசீர்த் தொண்டன் கலிய னொலிமாலை

பண்டமாய்ப் பாடு மடியவர்க் கெஞ்ஞான்றும்

அண்டம்போ யாட்சி யவர்க்க தறிந்தோமே.

விளக்க உரை


 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain