மூன்றாந் திருமொழி

(1468)

துறப்பேன் அல்லேனின் பம்துற வாது, நின்னுருவம்

மறப்பே னல்லேனென் றும்மற வாது, யானுலகில்

பிறப்பே னாகவெண் ணேன்பிற வாமை பெற்றது,நின்

திறத்தே னாதன் மையால் திருவிண் ணகரானே.

விளக்க உரை


(1469)

துறந்தே னார்வச் செற்றச்சுற் றம்து றந்தமையால்,

சிறந்தேன் நின்னடிக்கே யடிமை திருமாலே,

அறந்தா னாய்த்திரி வாய் உன் னையென் மனத்தகத்தே,

திறம்பா மல்கொண் டேன்திரு விண்ணகரானே.

விளக்க உரை


(1470)

மானேய் நோக்குநல்லார் மதிபோல்முகத்துலவும்,

ஊனேய் கண்வாளிக் குடைந்தோட் டந்துன் னடைந்தேன்,

கோனே குறுங்குடியுள் குழகா திருநறையூர்த்

தேனே, வருபுனல்சூழ் திருவிண் ணகரானே.

விளக்க உரை


(1471)

சாந்தேந்து மென்முலை யார்தடந் தோள்புண ரின்பவெள்ளத்

தாழ்ந்தேன், அருநகரத் தழுந்தும் பயன்படைத்தேன்,

போந்தேன், புண்ணியனே. உனையெய்தியென் தீவினைகள்

தீர்ந்தேன், நின்னடைந்தேன் திருவிண் ணகரானே.

விளக்க உரை


(1472)

மற்றோர் தெய்வமெண்ணே னுன்னையென் மனத்துவைத்துப்

பெற்றேன், பெற்றதுவும் பிறவாமை யெம்பெருமான்,

வற்றா நீள்கடல்சூ ழிலங்கையி ராவணனைச்

செற்றாய், கொற்றவனே. திருவிண் ணகரானே

விளக்க உரை


(1473)

மையொண் கருங்கடலும் நிலனு மணிவரையும்,

செய்ய சுடரிரண்டும் இவையாய நின்னை, நெஞ்சில்

உய்யும் வகையுணர்ந்தே உண்மையாலினி யாது மற்றோர்

தெய்வம் பிறிதறியேன் திருவிண் ணகரானே.

விளக்க உரை


(1474)

வேறே கூறுவதுண் டடியேன் விரித்துரைக்கு

மாறே, நீபணியா தடைநின் திருமனத்து,

கூறேன் நெஞ்சுதன்னால் குணங்கொண்டு மற் றோர்தெய்வம்

தேறே னுன்னையல்லால் திருவிண் ணகரானே.

விளக்க உரை


(1475)

முளிதீந்த வேங்கடத்து மூரிப்பெ ருங்களிற்றால்,

விளிதீந்த மாமரம்போல் வீழ்ந்தாரை நினையாதே

அளிந்தோர்ந்த சிந்தைநின்பா, லடியேற்க்கு, வானுலகம்

தெளிந்தேயென் றெய்துவது? திருவிண் ணகரானே.

விளக்க உரை


(1476)

சொல்லாய் திருமார்வா உனக்காகித் தொண்டுபட்ட

நல்லே னை வினைகள் நலியாமை நம்புநம்பீ,

மல்லாகுடமாடி. மதுசூத னே உலகில் செல்லா

நல்லிசையாய் திருவிண் ணகரானே.

விளக்க உரை


(1477)

தாரார் மலர்க்கமலத் தடஞ்சூழ்ந்த தண்புறவில்,

சீரார் நெடுமறுகில் திருவிண் ணகரானை

காரார் புயல்தடக்கைக் கலிய னொலிமாலை,

ஆரா ரிவைவல்லார் அவர்க்கல்லல் நில்லாவே.

விளக்க உரை


 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain