ஒன்பதாந் திருமொழி

(1328)

நும்மைத் தொழுதோம் நுந்தம் பணிசெய் திருக்கும் நும்மடியோம்,

இம்மைக் கின்பம் பெற்றோ மெந்தாய் இந்த ளூரீரே,

எம்மைக் கடிதாக் கரும மருளி ஆவா வென்றிரங்கி,

நம்மை யொருகால் காட்டி நடந்தால் நாங்க ளுய்யோமே?

விளக்க உரை

(1329)

சிந்தை தன்னுள் நீங்கா திருந்த திருவே மருவினிய

மைந்தா, அந்த ணாலி மாலே சோலை மழகளிறே

நந்தா விளக்கின் சுடரே நறையூர் நின்ற நம்பீ,என்

எந்தாய். இந்த ளூராய். அடியேற் கிறையு மிரங்காயே.

விளக்க உரை

(1330)

பேசு கின்ற திதுவே வைய மீரடி யாலளந்த,

மூசி வண்டு முரலும கண்ணி முடியீர், உம்மைக்காணும்

ஆசை யென்னும் கடலில் வீழ்ந்திங் கயர்ந்தோம், அயலாரும்

ஏசு கின்ற திதுவே காணும் இந்த ளூரீரே.

விளக்க உரை

(1331)

ஆசை வழுவா தேத்து எமக்கிங் கிழுக்காய்த்து, அடியோர்க்குத்

தேச மறிய வுமக்கே யாளாய்த் திரிகின் றோமுக்கு,

காசி னொளியில் திகழும் வண்ணம் காட்டீர், எம்பெருமான்

வாசி வல்லீர் இந்த ளூரீர் வாழ்ந்தே போம்நீரே.

விளக்க உரை

(1332)

தீயெம் பெருமான் நீரெம் பெருமான் திசையு மிருநிலனு

மாய்,எம் பெருமா னாகி நின்றா லடியோம் காணோமால்,

தாயெம் பெருமான் தந்தை தந்தை யாவீர், அடியேமுக்

கேயெம் பெருமா னல்லீ ரோநீர் இந்த ளூரீரே.

விளக்க உரை

(1333)

சொல்லா தொழிய கில்லேன் அறிந்த சொல்லில், நும்மடியார்,

எல்லா ரோடு மொக்க வெண்ணி யிருந்தீ ரடியேனை,

நல்ல ரறிவீர் தீயா ரறிவீர் நமக்கிவ் வுலகத்தில்,

எல்லா மறிவீ ரீதே யறியீர் இந்த ளூரீரே.

விளக்க உரை

(1334)

மாட்டீ ரானீர் பணிநீர் கொள்ள எம்மைப் பணியறியா

விட்டீர், இதனை வேறே சொன்னோம் இந்த ளூரீரே,

காட்டீ ரானீர் நுந்த மடிக்கள் காட்டில் உமக்கிந்த,

நாட்டே வந்து தொண்டரான நாங்க ளுய்யோமே

விளக்க உரை

(1335)

முன்னிவண்ணம்பாலின் வண்ணம் முழுதும் நிலைநின்ற*

பின்னைவண்ணம் கொணடல்வண்ணம் வண்ணமெண்ணுங்கால்*

பொன்னின்வண்ணம்மணியின் வண்ணம் புரையுந்திருமேனி*

இன்னவண்ணமென்றுகாட்டீர் இந்தளூரிரே!

விளக்க உரை

(1336)

எந்தை தந்தை தம்மா னென்றென் றெமெரே றெமரெ ழேளவும்,

வந்து நின்ற தொண்டரோர்க்கே வாசி வல்லீரால்,

சிந்தை தன்னுள் முந்தி நிற்றிர் சிறிதும் திருமேனி,

இந்த வண்ண மென்று காட்டீர் இந்த ளூரீரே!

விளக்க உரை

(1337)

ஏரார் பொழில்சூழ் இந்த ளூரி லெந்தை பெருமானை,

காரார் புறவின் மங்கை வேந்தன் கலிய னொலிசெய்த,

சீராரின்சொல் மாலை கற்றுத் திரிவா ருலகத்து,

ஆரா ரவரே யமரர்க் கென்று மமர ராவாரே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain