எட்டாந் திருமொழி

(1318)

கவள யானைக் கொம்பொசித்த கண்ண னென்றும், காமருசீர்க்

குவளை மேக மன்னமேனி கொண்ட கோனென் னானையென்றும்,

தவள மாட நீடுநாங்கைத் தாம ரையாள் கேள்வனென்றும்,

பவள வாயா ளென்மடந்தை பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே.

விளக்க உரை

(1319)

கஞ்சன் விட்ட வெஞ்சினத்த களிற டர்த்த காளையென்றும்,

வஞ்ச மேவி வந்தபேயின் உயிரை யுண்ட மாயனென்றும்,

செஞ்சொ லாளர் நீடுநாங்கைத் தேவ தேவ னென்றென்றோதி,

பஞ்சி யன்ன மெல்லடியாள் பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே.

விளக்க உரை

(1320)

அண்டர் கோனென் னானையென்றும் ஆயர் மாதர் கொங்கைபுல்கு

செண்ட னென்றும், நான்மறைகள் தேடி யோடும் செல்வனென்றும்,

வண்டு லவுபொழில் கொள்நாங்கை மன்னு மாய னென்றென்றோதி,

பண்டு போலன் றென்மடந்தை பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே.

விளக்க உரை

(1321)

கொல்லை யானாள் பரிசழிந்தாள் கோல்வ ளையார் தம்முகப்பே,

மல்லை முன்னீர் தட்டிலங்கை கட்ட ழித்த மாயனென்றும்,

செல்வம் மல்கு மறையோர்நாங்கை தேவ தேவ னென்றென்றோதி,

பல்வ ளையா ளென்மடந்தை பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே!

விளக்க உரை

(1322)

அரக்க ராவி மாளவன்று ஆழ்கடல்சூ ழிலங்கைசெற்ற,

குரக்க ரசனென் றும்கோல வில்லி யென்றும், மாமதியை

நெருக்கு மாட நீடுநாங்கை நின்ம லன்தா னென்றென்றோதி,

பரக்க  ழிந்தா ளென்மடந்தை பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே!

விளக்க உரை

(1323)

ஞால முற்று முண்டுமிழிந்த நாத னென்றும், நானி லஞ்சூழ்

வேலையன்ன கோலமேனி வண்ண னென்றும், மேலெழுந்து

சேலு களும்வயல் கொள்நாங்கைத் தேவ தேவ னென்றென்றோதி,

பாலின் நல்ல மென்மொழியாள் பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே.

விளக்க உரை

(1324)

நாடி யென்றனுள் ளொங்கொண்ட நாத னென்றும், நான்மறைகள்

தேடி யென்றும் காணமாட்டாச் செல்வ னென்றும்,சிறை கொள்வண்டு

சேடு லவுபொழில் கொள்நாங்கைத் தேவ தேவ னென்றென்றோதி,

பாட கம்சேர் மெல்லடியாள் பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே.

விளக்க உரை

(1325)

உலக மேத்து மொருவனென்றும் ஒண்சு டரோடும் பரெய்தா,

நிலவு மாழிப் படையனென்றும் நேச னென்றும், தென்திசைக்குத்

திலத மன்ன மறையோர்நாங்கைத் தேவ தேவ னென்றென்றோதி,

பலரு மேச வென்மடந்தை பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே!

விளக்க உரை

(1326)

கண்ண னென்றும் வானவர்கள் காத லித்துமலர் கள்தூவும்,

எண்ண னென்று மின்பனென்றும் ஏழு லுகுக் காதியென்றும்,

திண்ண மாட நீடுநாங்கைத் தேவ தேவ னென்றென்றோதி,

பண்ணி னன்ன மென்மொழியாள் பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே.

விளக்க உரை

(1327)

பாருள் நல்லமறை யோர்நாங்கைப் பார்த்தன் பள்ளிசெங் கண்மாலை,

வார்கொள் நல்ல முலைமடவாள் பாடலைந் தாய் மொழிந்தமாற்றம்,

கூர்கொள் நல்ல வேல்கலியன் கூறு தமிழ் பத்தும்வல்லார்,

ஏர்கொள் நல்ல வைகுந்தத்துள் இன்பம் நாளு மெய்துவாரே!

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain