(3873)

யாமுடை நெஞ்சமும்துணையன்றாலோ ஆபுகுமாலையுமா கின்றாலோ

யாமுடை ஆயன்றன்மனம் கல்லாலோ அவனுடைத்தீங் குழலீருமாலோ.

யாமுடைத்துணையென்னும் தோழிமாருமெம்மில் முன்னவனுக்கு மாய்வராலோ

யாமுடையாருயிர்காக்குமாறென் அவனுடையருள் பெறும்போதரிதே.

 

பதவுரை

யாமுடை நெஞ்சமும் துணை அன்று ஆல் ஓ

எம்முடைய நெஞ்சும் உசாத் துணைகாகின்றதில்லையந்தோ

ஆ புகும் மாலையும் ஆகின்று ஆல் ஓ

பசுக்கள் வந்து புகும் மாலைப் பொழுது மாகின்றதந்தோ

யாமுடை ஆயன்தல் மனம் கல் ஆல் ஓ

எமது கோபாலக்ருஷ்ணனுடைய நெஞ்சு கல்லாய் விட்டதந்தோ

அவனுடை

அப்பெருமானுடைய

தீர் குழல் ஈரும் ஆல் ஓ

இனிதான வேணுகானமும் நலியா நின்றதந்தோ

யாமுடை துணை என்னும் தோழிமாரும்

எமக்குத் துணைவரென்று பேர் பெற்றிருக்கின்ற தோழியரும்

எம்மில் முன்

எனக்கு முன்னே

அவனுக்கு மாய் லர் ஆல் ஓ

அவள் பொருட்டு நோவுபடா நின்றார்களந்தோ

அவனுடை அருள் பெறும் போது அரிது

அவனது அருளைப் பெறுவது அரிதாயிரா நின்றது

யாமுடை ஆர் உயிர் எனக்கும் ஆறு என்

எனது அருமையான வுயிரைக் காக்கும் விதம் என்னோ

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***– அடியார்க்கெளியனென்று பேர் பெற்றவனுடைய இரக்கம் பெறுகை அரிதான பின்பு நம்முயிரைக் காக்கும் விரகுண்டோ வென்கிறாள்.  ஆபுகுமாலையுமாகின்றாலோ= பசுக்கள் வந்து புகும் மாலைப் பொழுது வந்துவிட்டதே! இம்மாலைப் பொழுது சிறிது தாமதித்து வந்தாலென்ன? ஐயோ ! இப்போதே அணித்தாயிற்றே ! என்று நோகிறாள். மாலைப் பொழுது வந்தால் கண்ணபிரானும் வந்திடுவனென்னுற ஆறியிருக்கலாகாநோவென்ன யாமுடை ஆயன்தன்மனம் கல்லாலோ என்கிறாள். அவனுடைய நெஞ்ச கல்லாயிற்றே! அவனோ வருவானென்கை "சேவிக்க வாழ்விக்கு மெங்கோன ரங்கன் திருக்கோயில் சூழ், நாவிற் கலந்தாசை தந்தேசினார் நெஞ்சு கல்நெஞ்சமோ?" (திருவாங்கக் கலம்பகம்) என்ற பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார் பாசுரம் இங்கு நினைக்கத்தகும். அவனுடைய நெஞ்சு கல்லென்று தோன்றினால் கைவாங்கி நிற்க வேண்டாலோ வென்ன, அவனுடைய இனிய குழலோசை கைவாங்க வொட்டுகிறதில்லை யென்கிறாள் அவனுடைத் தீங்குழலீருமாலோ என்று. இங்கே ஈடு "நான் பகலெல்லாம் பிரிந்தேன், வரவு தாழ்த்தேன், ஆற்றேன், பரதந்த்ரனாயக் கெட்டேன் என்கிற புடைகளிலே சில பாசுரங்களை வைத்திறே குழலுதுவது;  அது 'கல்லென்று கைவாங்காதே கிடாய், நீர்கிடாய்' என்னா நின்றது.  இப்பாசுரங்களாலே அவனுடைய இனிய குழலோசையானது ஈராநின்றது"

நெஞ்சும் துணையன்றிக்கே அவனும் உதவாதபோது துணையான தோழிமாராகிலும் உதவவேண்டுமே; அந்தோ! அவர்களும் என் வ்யஸனத்தைக் கண்டு எனக்கு முன்னே நோவுபடாநின்றார்களென்கிறது மூன்றமடி.  இத்தனிமையில் ஆத்மா தரிக்கும் விரகு தெரியவில்லையே ; அவனுடைய க்ருமையைப் பெறுகை அரிதாயிருக்கின்றதே !

 

English Translation

My heart is no companion, how now can I save my life?  Dusk has set in.  The cows are returning. our cowherd's flute-melody hurts us sweetly!  Alas, he has heart at stone.  My trusted companions are dying before me, and the time for his grace is far

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain