(2848)

பேதையர் வேதப் பொருளிதென் னுன்னிப் பிரமம்நன்றென்

றோதிமற் றெல்லா உயிரும் அஃதென்று உயிர்கள்மெய்விட்

டாதிப் பரனொடொன் றாமென்று சொல்லுமவ் வல்லலெல்லாம்

வாதில்வென் றான், எம் இராமா னுசன்மெய்ம் மதிக்கடலே.

 

பதவுரை

பேதையார்

-

(வேதத்தைப் பிரமானமாகக் கொள்ளாத) அவிவேகிகள்

இது வேதப் பொருள் என்ற உன்னி

-

நாங்கள் சொல்லுகிற இதுதான் வேதத்தின் அர்த்தம்’ என்று நிரூபித்துக் கொண்டு

பிரமம் நன்று என்று ஒதி

-

ப்ரப்ரஹமமான எவ்லாவற்றிலும் விலஷணம்’  என்று சொல்லி

மற்று எல்லா உயிரும் அஃது என்று

-

அந்தப் ப்ரஹ்மந்தவிர மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் அந்த ப்ரஹமமே’ என்று சொல்லி

உயிர்கள் மெய்விட்டு

-

‘ஜீவாத்மாக்கள் தேஹத்தை விட்ட பின்பு

ஆதி பரனொடு ஒன்று ஆம் என்று சொல்லும் அவ் அல்லல் எல்லாம்

-

ஸர்வகாரண பூதுனான பரம புரஷனொடே ஐக்கியத்தை யடைகின்றன’  என்று சொல்லுகின்ற அந்த கோலாஹலங்களையெல்லாம்.

மெய்  மதி கடல்

-

தத்வஜ்ஞாநக் கடலாகிய

எம் இராமாநுசன்

-

ஸ்வாமி எம்பெருமானார்

வாதில் வென்றான்

-

வாதத்தில் நிரஹித்து வெற்றி பெற்றார்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***-  எம்பெருமானார் குத்ருஷ்டிகளின் குத்ஹிதமான வாதங்கனைக் கண்டித்த படிகளில் ஒருபடியைச் சொல்லி ஈடுபடுகிறார். சில மூர்க்கர்கள் தாங்கள் சொல்லுவதே வேதங்களின் உண்மையான பொருள் என்று கொக்கரித்துக்  கொண்டு அபார்த்தங்களைப் பிதற்றுவர்கள்.பரப்ரஹமம் ஸர்வலிலக்ஷணம்; ஜீவாத்மாக்களெல்லாம் பரப்ரஹ்மத்தில் ஒர் பகுதி; இப்போது உபாதியினால் வெவ்வேறாகத் தோன்றுகின்றன; அவ்வுபாதி கழிந்தபின் ஜீவாத்மாக்கள் பரப்ரஹ்மத்தோடு ஒற்றுமை அடைந்துவிடுகின்றன என்று மூர்க்கர் பிதற்றும் பிதற்றல்களை யெல்லாம் தத்வஜ்ஞான நிதியான எம்பெருமானார் வாதத்தில் கண்டித்து உண்மைப் பொருளை ஸ்தாபித்து வெற்றி பெற்றாரென்கிறது.

பிரமம் - ப்ரஹமம் என்ற வடசொல்விகாரம் உயிர்கள் மெய்விட்டு ஆதிப்பரனொடு ஒன்றாம் = ஜீவரத்மாககள் பரப்ரஹ்மத்தோடு ஐக்கியப்படுவது தான் மோக்ஷம் என்று குத்ருஷ்டிகள் உபபாதிப்பார்கள்; “தத் த்வமஸி” என்றும் “ப்ரஹ்ம வேத ப்ரஹ்மை பவதி” என்றுமுள்ள வேதவாக்கியங்களுக்கு இப்படி அபார்த்தம் பண்ணுவார்கள். வென்றான்  என்பதை வினைமுற்றாகக் கொள்ளாமல் வினையாலணையும் பெயராகக் கொண்டு வாதில் வென்றவராகிய எம்பெருமானார், மெய்ம்மதிக்கடல் ஸத்யஜ்ஞாக ஸமுத்ரமாயிருப்பவர் என்று முடிப்பதாக வுரைத்தலுமாம்.

 

English Translation

Concluding that self-knowledge is the purport of the Vedas, puerile ones consider Brahman as the truth and identify if with consciousness, thereby excluding the insentient world.  They further supreme that the soul become one with supreme after the body is shed, Out Ramanuja won over all these absurdities with his gift of logic and deep thought.

 

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain