(2827)

படிகொண்ட கீர்த்தி இராமா யணமென்னும் பத்திவெள்ளம்

குடிகொண்ட கோயில் இராமா னுசன்குணங் கூறும்,அன்பர்

கடிகொண்ட மாமாலர்த் தாள்கலந் துள்ளங் கனியும்நல்லோர்

அடிகண்டு கொண்டுகந்து என்னையும் ஆளவர்க் காக்கினரே.

 

பதவுரை

படிகொண்ட கீர்த்தி

-

உலக மெங்கும் பரந்த புகழை யுடைத்தான

இராமாயணம் என்னும்

-

ஸ்ரீ ராமாயண மென்கின்ற

பக்தி வெள்ளம்

-

பக்தி ஸமுத்திரம்

குடிகொண்ட கோயில்

-

நித்யவாஸம் பண்ணுகிற திவ்ய ஸ்தாநமாயிருக்கின்ற

இராமாநுசன்

-

எம்பெருமானாருடைய

குணம் கூறும் அன்பர்

-

திருக்குணங்களைப் பேசுகின்ற பக்திமான்களுடைய

கடிகொண்ட மா தாள் மலர்

-

மணம்மிக்குச் சிறந்த பாதாரவிந்தங்களில்

உள்ளம் கலந்து

-

நெஞ்சு பொருந்தி

கனியும்

-

ஸ்நேஹித்திருக்கின்ற

நல்லோர்

-

மஹாநுபவர்கள்

அடிகண்டு கொண்டு

-

(இவ்வாதம் வஸ்துவானது உடையவர்க்கு சேஷப்பட்ட தென்கிற) மூலப்பொருளைத் தெரிந்து  கொண்டு

உகந்து

-

ஆதரித்து

என்னையும்

-

அடியேனையும்

அவர்க்கு

-

அவ்வெம்பெருமானார்க்கு

ஆள் ஆக்கினர்

-

ஆட்படுத்தினார்கள்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***-  இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானாரை நீரே சென்று பற்றினீரோ? அன்றி அவர் தாமே  ஸ்வீகரித்தருளினாரே? என்று அமுதனாரைச் சிலர் கேட்க, நானாம் பற்றவில்லை, அவரும் ஸவீகரிக்க வில்லை; அவருடைய ஸம்பந்த ஸம்பந்திகள் என்னைக் கொண்டு சேர்த்தார்கள் என்கிறார்.

அடி கண்டு கொண்டு = அடியாவது  மூலம்; எம்பெருமானார்க்கு  உரித்தாயிருக்கையாகிற மூலத்தைத் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்தார்க் கொள்கை. மருமறிந்து காரியஞ்செய்தார்க் ளென்றவாது

 

English Translation

Ramanuja enshrined the world-famous Bhakti-surging Ramayana in his heart, His praise worthy devotee kurattalvan and feet-worshipping heart-melting good sage Parasara Bhattar saw some sing of hope in my lowly self and took me into their service.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain