(2293)

அறிவென்னும் தாள்கொளுவி ஐம்புலனும் தம்மில்,

செறிவென்னும் திண்கதவம் செம்மி, - மறையென்றும்

நன்கோதி நன்குணர்வார் காண்பரே, நாடோறும்

பைங்கோத வண்ணன் படி.

 

பதவுரை

மறை

-

வேதத்தை

என்றும்

-

இடைவிடாது

நன்கு ஓதி

-

நன்றாக அத்யயநம் பண்ணி

அறிவு என்னும்

-

ஜ்ஞாநமாகிற

தாள் கொளுவி

-

தாழ்ப்பாளையிட்டு

ஐம்புலனும்

-

பஞ்சேந்திரயங்களையும்

தம்மில் செறிவு என்னும்

-

(வெளிச்சொல்லாமல்) உள்ளே அடக்கிவைப்பதாகிற.

திண் கதவம் செம்மி

-

திடமான கதவையடைத்து

நன்கு உணர்வார்

-

நன்றாக தியானிக்குமவர்கள்

பைங்கோதம் வண்ணன்படி

-

அழகிய கடலின் நிறம்போன்ற நிறமுடையனான எம்பெருமானது தன்மைகளை

நாள்தோறும்

-

தினந்தோறும்

காண்பர்

-

ஸாக்ஷித்தகரிப்பான்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- எம்பெருமான் ஒருவராலும் அறியக்கூடாதவன் என்றால், ‘ஆகாசத்தாமரை, மலடிபிள்ளை முதலானவைபோல் பரப்ரஹ்மமும் அடியோடு இல்லாத வஸ்து‘ என்றதாய்விடுமே என்று சிலர் சங்கிக்க, அப்படி அடியோடு அறியக்கூடாதவனால்லன் எம்பெருமான், நாம சொல்லுகிற வழியாலே அறிவார்க்கு அறியலாம் என்கிறாரிதில்.

வேதங்களை ஓதியுணர்ந்து அவற்றின் பொருள்களையும் நன்குணர்ந்து, வெளிவிஷயங்களில் இந்திரியங்களைப் போகவொட்டாமல் தடுத்து அவனைக் காணப்புகுந்தால் காணலாம்.

நல்ல ஞானம் பெற்றவர்களுடைய இந்திரியங்கள் பட்டிமேயமாட்டாவாகையால் அறிவைத் தாழ்ப்பாளாக உருவகப்படுத்தினர். பசுமை + ஓதம் – பைங்கோதம். நன்னூலில் பண்புப் பகுதியின் விகாரங்களை யுணர்த்துகின்ற “ஈறுபோதல்“ என்னுஞ் சூத்திரத்தில் “இனமிகல் இனையவும் பண்பிற்கியல்பே“ என்றது நோக்குக. வேறுவழிகளு முண்டு. ‘வை இங்கு ஓதம்‘ பைங் கோதம் ‘இங்கு‘ என்றது – தங்குகின்ற என்றபடி. பசுமைதங்கிய ஓதமென்கை. சந்தியில் இகரம் கெட்டது.

 

English Translation

What is subtle knowledge? Close the doors of the senses and apply on them the locks of discrimination.  Then study the revelatory works repeatedly, and try to understand their meaning.  Gradually the ocean-hued Lord will reveal himself, through Yoga.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain