(2163)

படையாரும் வாட்கண்ணார் பாரசிநாள், பைம்பூந்

தொடையலோ டேந்திய தூபம், - இடையிடையின்

மீன்மாய மாசூணும் வேங்கடமே, மேலொருநாள்

மான்மாய எய்தான் வரை.

 

பதவுரை

மேல் ஒருநாள்

-

முன்னொரு காலத்திலே [ஸ்ரீராமாவதாரத்திலே]

மான்

-

மாரீசனாகிற மாயமான்

மாய

-

இறந்துவிழும்படி

எய்தான்

-

அம்பு தொடுத்து விட்ட இராமபிரான் (நித்திய வாஸஞ்செய்கின்ற)

வரை

-

மலையாவது,

படை ஆரும் வாள் கண்ணார்

-

வேலாயுதம் போன்று ஒலி பொருந்திய கண்களையுடைய பெண்கள்

பாரசி நாள்

-

த்வாதசியன்று

பை பூ தொடையலோடு

-

பசிய (வாடாத) மலர்களைத் கொண்டு தொடுத்த மாலையோடுகூட

ஏந்திய

-

திருவேங்கட முடையானுக்கு ஸமர்ப்பிக்கும்படி) ஏந்தியுள்ள

தூபம்

-

தூபமானது

இடை இடையில் மீன்

-

(ஆகாசத்தில்) நடுவே நடுவெ தோன்றுகின்ற நக்ஷத்ரங்கள்

மாய

-

மறையும்படி

மாசூணும்

-

மாசு ஏறும்படி பண்ணாநிற்கிற

வேங்கடமே

-

திருமலையேயாகும்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- பெண் பிறந்தாரும் அநாயாஸமாக ஆச்ரயிக்கும்படி எம்பெருமான் திருமலையிலே நித்யவாஸம் பண்ணுகிறபடியை அநுஸந்திக்கிறார். திருமலையில் நாள்தோறும் நானாவகையடியவர்கள் வந்து ஆச்ரயியா நிற்க, ‘படையாரும் வாள் கண்ணார்’ என்று ஸ்த்ரீகளை மாத்திரமும் ‘பாரசிநாள்’ என்று த்வாதசீ தினத்தை மாத்திரமும் விசேஷித்து எடுத்துச் சொன்னதன் கருத்து யாதெனில்; அறிவொன்று மில்லாத பெண்களுங்கூட வந்து பணியுமாறு ஸர்வ ஸமாச்ரயணீயனாக இருக்குமிருப்பு விளங்குதற்காகப்  படையாரும் வாள் கண்ணர்’ என்றார்; சிற்றஞ் சிறுகாலையில் தானே பாரணை செய்யும்படி விடிவதற்கு முன்னே வைஷ்ணவர் யாவரும் தொழுவதற்கு ஏற்ற நாளாதல் பற்றி ஸத்வோத்தரமான த்வாதசிநாளை யெடுத்தருளிச் செய்தனர்.

‘த்வாதசீ’ என்னும் வடசொல் பாரசியெனச் சிதைந்தது. தூபம் - வடசொல். திருவாராதந உபகரணமான தூபத்தின் கமழ்ச்சியே திருமலையெங்கும் பரவிக் கிடக்கின்றதென்பது மூன்றாமடியின் கருத்து.

 

English Translation

The means to liberation is venkatam, where stars play hide-and-seek with the clouds, Beautiful vel-eyed dames carrying fresh flower garlands and incense wait to offer worship on Dvadasi day, to the Lord who killed the golden deer in the yore, and who resides in the hills.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain