(2115)

என்னொருவர் மெய்யென்பர் ஏழுலகுண்டு ஆலிலையில்

முன்னொருவ னாய முகில்வண்ணா, - நின்னுருகிப்

பேய்த்தாய் முலைதந்தாள் பேர்ந்திலளால், பேரமர்க்கண்

ஆய்த்தாய் முலைதந்த ஆறு?

 

பதவுரை

முன்

-

முற்காலத்தில்

ஏழ் உலகு உண்டு

-

ஏழுலகங்களையும் (பிரளயத்திலழியாதபடி) அமுது செய்து

ஆல் இலையில்

-

ஓர் ஆலந்தளிரிலே

ஒருவன் ஆய

-

துணையற்றவனாய்க் கண் வளர்ந்தருளின

முகில்வண்ணா

-

காளமேகத் திருவுருவனான பெருமானே!

நின் உருகி

-

உன்விஷயத்தில் உருக்கம் கொண்டவள்போல மேலுக்குக்காட்டி

முலை தந்தாள்

-

முலை கொடுத்தவளான

பேய் தாய்

-

பேய்த் தாயாகிய பூதனை யானவள்.

பேர்ந்திலள்

-

அவ்விடத்தில் றின்றும் பேரமாட்டாமல் (பிணமாய்) விழுந்தாள்;

பேர் அமர் கண்

-

பெரிய அந்தயுத்த பூமியில்

ஆய் தாய்

-

இடைத்தாயாகிய யசோதையானவள்

முலை தந்த ஆறு

-

முலை கொடுத்தவிதத்தை

ஒருவர்

-

ஞானத்தில் ஒப்பற்றவர்களான வ்யாஸபராகராதி ரிஷிகள்

மெய் என்பர்

-

மெய்யென்றுசொல்லாநிற்பர்கள்;

என்

-

இது என்ன ஆச்சரியம்?

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- எம்பெருமானிடத்தில் அந்தரங்கமான அன்பு பூண்டவர்களுள் தலையானவள் யசோதைப்பிராட்டி யொருத்திதான் என்று வெளியிடக்கருதிய ஆழ்வார் அதனை ஒரு சமத்காரச் சொல்லாலே வெளியிடுகிறார். கண்ணபிரான் இளங்குழவியாய் நந்தகோபர் திருமாளிகையில் சயனித்திருக்கும்போது வஞ்சகக் கஞ்சனாலேவப்பட்டுக் கொல்லவந்த பூதனையென்னும் பேய்த்தாய் மிக்கபரிவுள்ளவள் போலத் தெய்வக் குழவியையெடுத்துத் தனது விஷந்தடவின முலையைக்கொடுக்க பேதைக்குழவிபிடித்துச் சுவைத்துண்டவாறே அப்பேய்ச்சி உயிர்மாண்டுபிணமாய் விழுந்தாள்; உடனே யசோதப் பிராட்டி ஓடிவந்து குழந்தையை வாரியெடுத்தணைத்து முலைகொடுத்தாள்- என்பதாக இதிஹாஸம் சொல்லப்படுகின்றதே! இது மெய்யாயிருக்கமுடியுமா? என்கிறார். ஒருத்தி வந்து முலைகொடுத்துப் பட்டபாடு கண்ணெதிரே  காணாநிற்கச் செய்தே இன்னொருத்தி கிட்டவரத்தான் முடியுமா? அஞ்சாமல் கிட்டவந்து எடுத்து முலை கொடுத்தாளென்பது ஸம்பாவிதமாகுமோ? என்கிறார். நாட்டில் இவ்வாறு வேறு எவர்களிடத்திலேனும் நாம் கண்டிருந்தால் இதை மெய்யெனக் கொள்ளலாம்; இப்படி எங்குங்காணாமையாலே இதனை எங்ஙனே மெய்யெனக் கொள்ளலாம்? என்றாலும், பூதனை கொடுத்தவிஷத்திற்கு மாற்றான அம்ருதமாகத் தனது ஸ்தந்யத்தைக் கொடுக்கவேணுமென்னும் அன்புமிகுதியினால் யசோதைசெய்த இக்காரியம் அவளுடைய பக்திபோன்ற பக்தியையுடைய மெய்யன்பர்க்கு நம்பத்தகுந்ததாயிருக்குமே யொழிய மற்றையோர்க்கு இதில் விச்வாஸம் பிறப்பது அரிதே என்றதாய்த்து.

பேரமர்க்கண் – கண்ணபிரானைக் கொல்லக்கருதி அதற்காக முயன்று பேய்ச்சி இறந்த இடமாதல்பற்றி அதனைப் போர்க்கள மென்றார், “பேரமர்க்கண்” என்றதை யசோதைக்கு விசேஷணமாக்கி. அமர் – ஒன்றோடொன்று சண்டைசெய்வன  போன்றிருக்கிற, பேர்—பெரிய, கண்- கண்களையுடையளான, ஆய்த்தாய்-, என்று உரைத்தலுமொன்று.

 

English Translation

How can any one understand the truth in this wonder?  O Cloud-hued Lord who swallowed the seven worlds and slept as a child! The ogress gave her breast and fell dead, whereas the cowherd-dame Yasoda, melting for you with her warring-fish-like eyes, gave her breast and brought you up with love!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain