(2114)

நகர மருள்புரிந்து நான்முகற்கு, பூமேல்

பகர மறைபயந்த பண்பன், - பெயரினையே

புந்தியால் சிந்தியா தோதி உருவெண்ணும்,

அந்தியா லாம்பனங் கென்?

 

பதவுரை

பூமேல்

-

திருநாபிக் கமலத்திலே

நான்முகற்கு

-

பிரமனுக்கு

நகரம் அருள் புரிந்து

-

இருப்பிடத்தை ஏற்படுத்தியருளியும்

பகர

-

(யோக்யர்களெல்லாரும்) ஓதும்படியாக

மறை

-

வேதத்தை

பயந்த

-

உபகரித்தும்வைத்த

பண்பன்

-

குணசாலியான எம் பெருமானுடைய

பெயரினை

-

திருநாமங்களை

பிந்தியால்

-

மனத்தினால்

சிந்தியாது

-

எண்ணாமல்

ஓதி உரு எண்ணும்

-

ஜபம் செய்வதும் உருச் சொல்வதுமான ஸந்த்யாவந்தனம் முதலிய கர்மாநுஷ்டாநங்களால்

அங்கு ஆம் பயன் என்

-

உண்டாகப்போகிற பிரயோஜனம் என்ன?(ஒன்றுமில்லை.)

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- உலகில் சிலர் இரவும்பகலும் வேதங்களை உருச்சொல்லிக்கொண்டும் ஜபங்கள் செய்துகொண்டும் ஸந்தியாவந்தனம் முதலிய கருமங்களை அநுஷ்டித்துக்கொண்டும் போதுபோக்குகிறார்களே, இது நல்ல போதுபோக்குத்தானே. இப்படிப்பட்டவர்களுக்குப் புருஷார்த்தஸித்தியில் ஸந்தேஹமில்லையே என்று சிலர் கேட்டனர்போலும்; அவர்கட்கு உத்தரமுரைக்கின்றார்- எம்பெருமானை உள்ளீடாகக் கொள்ளாதே செய்கிற ஜபம் தவம் முவலியவை யாவும் பயனற்றனவாமென்கிறார். அந்தரங்கத்தில் பகவத்பக்தி முக்கியமாக இருக்கவேண்டும்; அஃது இன்றியே கையை மூடிக்கொண்டும் வாயை மொணமொணத்துக்கொண்டும் செய்யுமவை பிறரை ப்ரமிக்கச் செய்வதற்கு உபயோகப்படு மத்தனையேயொழிய புருஷார்த்தஸித்திக்குப் பயன்படாதென்றாராயிற்று.

பண்பன்பெயரினைப் புந்தியால்சிந்தியாது= பகவந்நாமங்களின் பொருளாகிய திவ்யகுண சேஷ்டிதங்களைச் சிந்திப்பதைவிட்டு என்றபடி. ஸந்த்யா என்ற வடசொல் அந்திஎன விகாரப்பட்டது; ஸந்த்யாவந்தனத்தைச் சொன்னபடி. மனப்பூர்வமாகவல்லாமல் செய்யும் ஆபாஸரூபமான கருமங்களால் எம்பெருமானை அகன்று விடுகை பலிக்குமேயொழிய அணுகுகை பலிக்கமாட்டாது என்றாராயிற்று.

அந்தரங்கர்க்கு அருகிலே மாளிகை அமைக்குமாபோலே, திருமால் தனது நாபிக்கமலத்திலே நான்முகனுக்கு இருப்பை அருளினன் என்கிறார் முதலடியில். மத்ஸ்யாவதாரம் ஹம்ஸாவதாரம் முதலியவற்றால் வேதோபதேசம் செய்தருளினமையை இரண்டாமடியிலருளிச்செய்தாரென்க

நகரம்- வடசொல். புந்தி – புத்தி

 

English Translation

The abode of the four-faced Brahma is the benevolent Lord's lotus navel, from where he unravels the vedas with grace, without contemplating the Lord's names with love, if one were to offer evening prayers, counting to chant, how will it serve any purpose?

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain