(2047)

மாயமான் மாயச் செற்று மருதிற நடந்து, வையம்

தாயமா பரவை பொங்கத் தடவரை திரித்து, வானோர்க்

கீயுமால் எம்பி ரானார்க் கென்னுடைச் சொற்க ளென்னும்,

தூயமா மாலை கொண்டு சூட்டுவன் தொண்ட னேனே!

 

பதவுரை

மாயம்

-

மாயச்செய்கையையுடைய

மான்

-

மாரீசனாகிற மான்

மாய

-

முடியும்படி

செற்று

-

கொன்றவனாயும்

மருது

-

(இரட்டை) மருதமரங்கள்

இற

-

முறிந்துவிழும்படி

நடந்து

-

நடைகற்றவனாயும்

வையம் தாய்

-

(த்ரிவிக்ரமனாகி) உலகங்களை யளந்து கொண்டவனாயும்

அப்படி

-

அப்படிப்பட்ட

மா

-

பெரிதான

பரவை

-

கடலானது

பொங்க

-

பொங்கும் படியாக

கட வரை

-

பெரிதான மந்தர பர்வதத்தை

திரித்து

-

சுழலச்செய்து

(அமுதமெடுத்து)

வானோர்க்கு

-

தேவர்களுக்கு

ஈயும்

-

கொடுத்தவனாயுமுள்ள

மால்

-

ஆச்ரிதவ்யாமோஹசாலியான

எம் பிரானாருக்கு

-

எம்பெருமானுக்கு

சொற்கள் என்னும்

-

வாய்மொழிகளாகிற

தூய

-

பரிசுத்தமான

மா மாலை கொண்டு

-

சிறந்த மாலையைக் கொண்டு

தொண்டனேன்

-

அடியேன்

சூட்டுவேன்

-

சூட்டுவேன்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- கீழ்ப்பாட்டிலே திருமஞ்சனம் பண்ணினார்; இப்பாட்டிலே திருமாலை சூட்டுகிறார். முன்னடிகளிலே எம்பெருமானுடைய நான்கு அவதாரங்களைக் குறிக்கிறார்; “மாயமான் மாயச்செற்று“ என்றதனால் ஸ்ரீராமாவதாரம்; “மருதிறநடந்து“ என்றதனால் க்ருஷ்ணாவதாரம். “வையம்தாய்“ என்றதனால் திரிவிக்ரமாவதாரம். “அம்மா பரவைபொங்கத் தடவரை திரித்து வானோர்க்கீயும்“ என்றதனால் கூர்மாவதாரம்.

முன்பே விச்வாமித்ரருடைய யாகத்தில் மாரீசனை உயிர் மாய்த்திருக்க வேணும்; அப்போது விட்டிட்டதனாலன்றோ இப்போது இவ்வநர்த்தம் விளைக்க வந்தானென்று உயிர் மாயத் தொலைத்தானாயிற்று.

வையம் தாய் = ‘தாய்‘ என்றது தாவி யென்றபடி. “பாயோரடி வைத்ததன் கீழ்ப் பரவை நிலமெல்லாந் தாய்“ என்ற திருவாய்மொழியுங் காண்க. “அம்மா“ என்பது அமா எனத் தொகுத்தலாயிற்று.

ஆக இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுக்கு எனது தமிழ்ப்பாசுரங்களாகிய தூயமா மாலையைக் கொண்டு சூட்டுவேனென்றாயிற்று.

 

English Translation

I, this devotee-self, with my pure garland of Tamil poems, shall offer worship to the Lord who killed the magic deer, who went between Marudu trees, who strode the Earth, who churned the ocean with a mount and gave ambrosia to the gods, He is my master.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain