(1965)

பொருந்து மாமர மேழு செய்த புனிதனார்

திருந்து சேவடி யென்ம னத்து நினைதொறும்,

கருந்தண் மாகடல் மங்கு லார்க்கும் அதுவன்றியும்,

வருந்த வாடை வருமி தற்கினி யென்செய்கேன்.

 

பதவுரை

பொருந்து

தம்மில்தாம் பொருந்திநின்ற

மாமரம் ஏழும் எய்த

பெரிய ஸாலவ்ருக்ஷங்களேழையும் அம்புசெலுத்தித் துளைபடுத்தின

புனிதனார்

பரமபாரிசுத்தரான பெருமாளுடைய

திரு உந்து

ஐச்வர்ய ப்ரகாசமான

சே அடி

திருவடிகளை

என் மனத்து

என் நெஞ்சிலே

நினை தொறும்

அநுஸந்திக்கும் போதெல்லாம்

கரு தண்மா கடல்

கறுத்துக் குளிர்ந்து பெரிதான கடலானது

கங்குல்

இரவுமுற்றும்

ஆர்க்கும்

ஆரவாரிக்கும்

அது அன்றியும்

அதுவுந் தவிர

வாடை

வாடைக் காற்றும்

வருந்த

நான் பரிதபிக்கும்படியாக

வரும்

வந்து வீசுகின்றது

இதற்கு

இதற்குப் பாரிஹாரமாக

இனி என் செய்கேன்

இனி என்ன பண்ண வல்லேன்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- ஆச்ரிதனான ஸுக்ரீவ மஹாராஜனுக்கு அரியன செய்தும் விச்வாஸத்தைப் பிறப்பித்துக் காரியம் செய்த மஹாநுபாவர் ஏற்கெனவே விச்வாஸங் கொண்டிருக்கிற நம்மைக் கைவிடமாட்டாரென்று அவருடைய திருவடிகளையே தஞ்சமென்றிருக்கை நமக்கு ப்ராப்தம் என்று அத்யவஸாயங்கொண்டு அத்திருவடிகளைச் சிந்திக்கும்போதெல்லாம் ஸமுத்ரகோஷமும் வாடைக்காற்றும் வந்து நலிகின்றனவே யென்கிறாள். என்னுடைய மநோரதப்படி அவருடைய திருவடிகள் எனக்குக் கிடையாமையாலே விரஹ வேதனையினால் நிலமங்கை யாடைக்கும வாடைக்கும் வருந்த வேண்டியிருக்கிறதென்கை.

இதற்கு இனி என் செய்கேன்! ரக்ஷகர்தாமே கைவிட்டால் நான் செய்து கொள்ளத் தக்கது ஏதேனுமுண்டோ? அவருடைய அருளே அரண் என்றவாறு.

இரண்டாமடியில் ‘திருந்து சேவடி’ என்றதற்கு “ஐச்வர்யப்ரகாசமான திருவடிகளை” என்று பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்கியான மிட்டருளினதற்கு இணங்க “திரு உந்து” என்று பிரித்து உரைக்கப்பட்டது. ‘திருவுந்து’ என்று சந்தியாகாதது தொகுத்தல் விகாரம். இனி ‘திருந்து சேவடி’ என்பதை வினைத் தொகையாகவுங் கொண்டு உரைக்கலாம் திருந்துதலாவது - ஆச்ரிதர்கட்கென்றே வாய்த்திருத்தல்.

 

English Translation

The pure Lord pierced an arrows through even trees. Whenever my heart begins to contemplate his feet, the dark cold ocean roars alll night, the dew breeze blows and makes me sad, what can I do for this now? Alas!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain