(1831)

சிங்கம தாயவு ணன்திற லாகம்முன் கீண்டுகந்த,

பங்கய மாமலர்க் கண்பர னையெம் பரஞ்சுடரை,

திங்கள்நன் மாமுகில் சேர்திரு மாலிருஞ் சோலைநின்ற,

நங்கள்பி ரானையின் றுநணு குங்கொலென் நன்னுதலே.

 

பதவுரை

முன்

-

முன்பொருகாலத்தில்

சிங்கம் அது ஆய்

-

நாஸிம்ஹ மூர்த்தியாகி

அவுணன்

-

(இரணியனென்னும்) அசுரனுடைய

திறல் ஆகம்

-

வலிமையுள்ள மார்பை

கீண்டு

-

எளிதாகக்கிழித்து

உகந்த

-

திருவுள்ளமுவந்தவனும்

மா

-

பெரிய

பங்கயம் மலர்

-

தாமரைப்பூப்போன்ற

கண்

-

திருக்கண்களை யுடையவனும்

பரனை

-

எல்லாரினும் மேம்பட்டவனும்

எம்

-

எமக்கு நாதனும்

பரம் சுடரை

-

பரஞ்சோதியென்று ஓதப்பட்டவனும்,

திங்கள்

-

சந்திரமண்டலத்தோடும்

மா முகில்

-

மேகமண்டலத்தோடும்

சேர்

-

படிந்த (சிகரத்தையுடைத்தான)

நல்

-

விலக்ஷணமான

திருமாலிருஞ்சோலையில்

நின்ற

-

நிற்பவனுமான

நங்கள் பிரானை

-

எம்பெருமானை

என் நல் நுதல்

-

அழகிய நெற்றியை  யுடையளான என் மகள்

இன்று

-

இப்போது

நணுகும் கொல்

-

சென்று சேர்ந்திடுவனோ?

 

English Translation

The Lord with beautiful lotus eyes, our master, came in the yore as a lion and tore the mighty chest of Hiranya with pleasure. He is the radiant Lord residing the Tirumalirumsolai which rises tall, touching the clouds and the Moon.  Will my bright-forehead daughter attain him today? I wonder!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain