(1583)

(1583)

பண்டேன மாயுலகை யன்றிடந்த பண்பாளா என்று நின்று,

தொண்டானேன் திருவடியே துணையல்லால் துணையில்லேன் சொல்லு கின்றேன்,

வண்டேந்தும் மலர்ப்புறவில் வண்சேறை எம்பெருமா னடியார் தம்மை,

கண்டேனுக் கிதுகாணீ ரென்நெஞ்சம் கண்ணிணையும் களிக்கு மாறே.

 

பதவுரை

பண்டு அன்று

-

முன்பொருகால்

ஏனம் ஆய்

-

மஹாவராஹரூபியாய்

உலகை

-

பூமியை

இடந்தா

-

கோட்டாற் குத்தியேடுத்துவந்த

பண்பாளா

-

குணசாலியே!

என்று நின்று

-

என்று சொல்லி நிலைநின்று

தொண்டு ஆனேன்

-

(உனது திருவடிகட்கு) அடிமை யானேன்;

திரு அடியே துணை அல்லால்

-

(உனது) திருவடிகளே துணை யாவதன்றி

துணை இலேன்

-

வேறு துணையுடையேனல்லேன்;

சொல்லுகின்றேன்

-

இ சத்தியம்;

வண்டு ஏந்தும்

-

வண்டுகளைத் தரிக்கின்ற

மலர்

-

பூக்களையுடைய

புறவில்

-

தோப்புகளை யுடைத்தான

வண் சேறை

-

அழகிய திருச்சேறையிலுள்ள

எம்பெருமான்

-

ஸாரநாதப் பெருமாளுடைய

அடியார் தம்மை

-

பக்தர்களை

கண்டேனுக்கு என் நெஞ்சும்

-

ஸேவிக்கப்பெற்ற எனது மனமும்

கண் இணையும்

-

இரண்டு கண்களும்

களிக்கும் ஆறு

-

களிக்கும் விதம்

இது காணீர்

-

இதோ பாருங்கள்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- முன்பு வராஹ கல்பத்தின் ஆதியிலே மஹாவராஹ மூர்த்தியாய், அண்டபித்தியிலே சேர்ந்திருந்த பூமியை அதில் நின்றும் ஒட்டு விடுவித்தெடுத்துக் கொணர்ந்த நீர்மையை யுடையவனே! என்று இடையறாதே சொல்லிக்கொண்டு அந்நீர்மையிலே தோற்று உனது திருவடிகளே எனக்குத் தஞ்சம்; வேறொரு புகலை உடையேனல்லேன்; இங்ஙனே ஆணையிட்டுச் சொல்லக்கடவேன்.  இப்படி திண்ணிதாக அடியேன் விண்ணப்பஞ்செய்வது எது கொண்டென்னில்; வண்டுகள் மாறாத பசுமலரையுடைத்தான சோலைகளாற் சூழப்படட் திருச்சேறையிலெழுந்தருளியுள்ள பெருமாளுடைய அடியார்களை ஸேவித்த மாத்திரத்தில் என்னுடைய நெஞ்சும் கண்களும் களித்கிறபடியைக் காணுங்கோள்; இவ்வளவு பரிபாசம் பெற்றேனான பின்பு அந்த அத்யவஸாயம் திடமாயிருக்கத்தட்டுண்டோ வென்கிறார்.

 

English Translation

O Lord who came in the yore as a bear and lifted the Earth! Other than the refuge of your lotus feet, I have no refuge, I declare.  Having seen your devotees in Ticcherai amid bee-huming groves, see the way, my heart and my eyes rejoice!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain