nalaeram_logo.jpg
(1418)

ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்னா திரங்கி மற்றவற் கின்னருள் சுரந்து

மாழை மான்மட நோக்கியுன் தோழி, உம்பி யெம்பி யென் றொழிந்திலை, உகந்து

தோழ னீயெனக் கிங்கொழி என்ற சொற்கள் வந்தடி யேன்மனத் திருந்திட,

ஆழி வண்ணநின் னடியிணை யடைந்தேன் அணிபொ ழில்திரு வரங்கத்தம் மானே.

 

பதவுரை

ஆழி வண்ண

-

கடல்வண்ணனே!

அணிபொழில் திரு

அரங்கத்து அம்மானே

-

அழகிய சோலைகள் சூழ்ந்த திருவரங்கத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் பெருமானே!

ஏழை ஏதலன் கீழ் மகன் என்னாது

-

(இவன்) அறிவில்லாதவன், கொலைத்தொழில் புரிகின்றவன், நீச ஜாதியிற் பிறந்தவன்’ என்று (குஹனுடைய தாழ்வுகளைக்) கருதாமல்

இரங்கி

-

(அவன் மீது) கிருபை பண்ணி (அவனை உயிர்த்தோழனாக அங்கீகரித்து)

மற்று

-

அதற்கு மேலே

அவற்கு

-

அந்தக் குஹப்பெருமான் விஷயத்தில்

இன் அருள் சுரந்து

-

இனிமையான கருணை மேன்மேலும் உண்டாகப்பெற்றவனாய்

(அக்குஹனை நோக்கி)

மாழை மான் மட நோக்கி

-

மானின் பார்வைபோன்ற கபடமற்ற கண் பார்வையை உடையளான என் மனைவியாகிய இந்த ஸீதை

உன் தோழி

-

உனக்குத் தோழியாவாள்;

எம்பி

-

என் தம்பியான லக்ஷ்மணன்

உம்பி

-

உன் தம்பியாவன்;

என்று

-

என்று சொல்லி

ஒழிந்திலை

-

இவ்வளவோடு நீவிட்டிடாதவனாய்

உகந்து

-

மகிழ்ச்சி கொண்டு

நீ எனக்கு தோழன்

-

‘நீ எனக்கு நண்பன்

இங்கு ஒழி

-

இங்கே நின்றிடுவாயாக’

என்ற

-

என்றும் (நீ ஸ்ரீராமாவதாரத்திற்) சொல்லியருளிய

சொற்கள்

-

வார்த்தைகள்

வந்து

-

கர்ணபரம்பரையாய் என் கேள்விக்கு வந்து

அடியேன் மனத்து இருந்திட

-

அடியேனுடைய நெஞ்சிலே பொருந்தியிருக்க,

(நான் அவற்றில் ஈடுபட்டு)

நின் அடி இணை அடைந்தேன்

-

உனது திருவடிகள் இரண்டையும் சரணமாகப் பற்றினேன்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- ஸ்ரீ ராமாவதராத்தில் குஹப்பெருமாள் திறத்தில் நீ செய்தருளின திருவருள் என்னெஞ்சை விட்டு அகலாது என்னை உருக்குகின்றது; அப்படிப்பட்ட திருவருள் அடியேன் மேலும் செய்தருளத்தக்கது காண் என்கிறார் இம்முதற்பாட்டில்.

க்ஷத்ரிய ஜாதியில் ஸூர்யகுலத்தில் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் திருவவதரித்தவனும் சக்ரவர்த்தியின் திருக்குமாரனும் ஸகலைச்வர்ய ஸம்பந்நனும் மஹாபுத்திமானும் பகைவரிடத்தும் அன்பு கொள்பவனுமான இராமபிரான் குஹனை நோக்குங்கால், இவன் இழிவான வேடச்சாதியனென்றும் அதனால் பகுத்தறிவில்லாத அவிவேகியென்றும்அச்சாதிக்கு இயல்பான கொடுமையினால் எல்லா வுயிர்களோடும் பகைமை கொள்பவனென்றும் இகழ்ச்சி கொள்ளவேண்டியது ப்ராப்தமாயிருந்தும் அங்ஙனம் இகழ்ச்சி கொள்ளாது தனது பெருமைக் குணங்களையும் பாராமல் அவனுடன் கலந்து பரிமாறின கருணையை இங்ஙனம் பாராட்டியெடுத்துக்கூறி, ஆழ்வார், ‘அவ்வாறே அடியேனிடமுள்ள இழிகுணங்களையும் பொருள்செய்யாது என்னையும் ஆட்கொண்டருள்வன் எம்பெருமான்’ என்னும் நம்பிக்கைகொண்டு தாம் அவன் திருவடிகளிற் சரண்புகுந்தமையை வெளியிட்டார்.

ஏழை, ஏதலன், கீழ்மகன் என்றவை மேன்மேலும் ஒன்றினும் ஒன்றுமிகக் இழிவாம். “ஏழையேதலன் கீழ்மகனென்னாது” என்ற சொற்போக்கினால், கைவிடுகைக்கு இவ்விழி குணங்களில் ஓரொன்றே அமைவதாயிருக்க, அவை பலவும் உளவென்று கண்டும் குஹனிடம் உபேக்ஷை கொள்ளாதிருந்தனன் அருட்கடலான பெருமான் என அவனது நீர்மையிலேற்றத்தை விளங்க வைத்தனர்.  குலத்திலும் செயலிலும் குணத்திலும் குறையொன்றையும் பாராதே தன்பக்கல் அவன்கொண்ட அன்பே காரணமாக அவனிடம் இரங்கியருளினனென்க.

“ஏழையேதலன் கீழ்மகனென்னாதிரங்கி” என்பதற்கு “நீசனேன் நிறையொன்றுமிலேன் என்றார்போல, ‘யான் ஏழை, யான் ஏதலன், யான் கீழ்மகன்’ என்று தனது இழிவைப் புலப்படுத்தும் மொழிகளைக் குஹன் கூறாத முன்னமே அவன் பக்கல் இரக்கங்கொண்டு – என்று பொருள் கொள்வதுமுண்டு.

ஏழை – அறிவில்லாதவன்.  இச்சொல்லுக்கு இப்பொருள் எங்ஙனே கிடைக்குமென்னில் “நுண்ணுணர்வின்மை வறுமை அஃதுடைமை, பண்ணப் பணைத்த பெருஞ்செல்வம்” என்பவாதலால் ‘ஏழை’ என்ற சொல் அறிவுகேடனென்னும் பொருளதாகும்.  திருமகள் கணவனம் ஸகலலோகநாதனும் சக்ரவர்த்தி திருமகனுமான ஸ்ரீராமபிரானை நோக்குமிடத்து க்ருங்கிபேர புராதிபதியான வேடர் தலைவனை தரித்ரனென்று சொல்லத் தட்டில்லையாதலால் ‘ஏழை’ என்ற சொல்லுக்கு – பொருளில்லாத தரித்ரன் என்ற அர்த்தமும் இங்கு ஏற்றதேயாம்.

ஏதலன் - ஏது அலன்; யாதொரு ஸம்பந்தமும் உடையனல்லாதவன்; இது அயலானக்கும் பகைவனுக்கும் வழங்கும். வேடன் பல வுயிர்களையும் கொலைசெய்வதையே சாதித்தொழிலாக வுடையனாதலால் பலர்க்கும் ஏதலனாவன்.

அருள்சுரந்து பேசின பேச்சின் பரிசு கூறுவது இரண்டாமடி.

மாழைமான் மடநோக்கி உன்தோழி உம்பி எம்பி =  கள்ளம் கபடமின்றிக் கவலையையும் அச்சத்தையுங் கொள்ளும் மகளிர் கண்ணோக்கிற்கு – வெருண்டமானின் மருண்ட பார்வையை உவமை கூறுதல் மரபு.  இங்கு இது கூறியதானல், குஹனைக் கண்டவளவில் பிராட்டி மருண்ட நோக்குடையளாயினள் என்பது தோன்றும்.  முன்னே குஹனைப் பார்ப்பதும் உடனே இராமனைப் பார்ப்பதுமாக மான்பார்வைபோலக் கொண்ட சபலமான பார்வைகளால் குஹனை அன்பனாக அங்கீகரிக்கக் குறிப்பிட்டனள் பிராட்டி என்பதும் இங்குத்தோன்றும்.  அடியார்களைக் கடாக்ஷரித்தருள்வதிற் பெருமானைக் காட்டிலும் புருஷகாரமான பிராட்டிக்கு உள்ள முற்பாடு இதில் தோன்றுமென்னலாம்.  “பேதைமை யென்பது மாதர்க்கு அணிகலம்” ஆதலால் பெண்ணரசியான பிராட்டியின் நோக்கம் ‘மடநோக்கு’ எனப்பட்டது. மடமை – எல்லாம் அறிந்தும் ஒன்றும் அறியாது போலிருக்குந் தன்மை; இது பெண்மைக் குணங்களிலொன்று.  மடநோக்கு – மடப்பம் தோன்றும்படியான நோக்கு என்க.  மாழை – அறிவின்மை, அழகுமாம்.  “மடநோக்கி உன்தோழி” என்றது முதலிய சொற்களால், இராமபிரான் குஹனைத் தனக்குச் சமானனாகக் கொண்டனனென்பது விளங்கிற்று.

உம்பி, எம்பி என்றவற்றில் முறையே நீர் யாம் என்ற பகுதிகள் உம் எம் என்று விகாரப்பட்டன.  (நன்நூல் உருபு -8)  பி – முறைப்பெயர் விகுதி.  ஒழிந்திலை – முன்னிலையொருமை யிறந்தகால முற்றெச்சம்; ஒழிந்தாயில்லையாய் என்கை.  ‘இருந்திட’ என்ற செயவெனெச்சம் காரணப் பொருளது; என் மனத்தில் இருத்தலால் என்கை.

ஆக இப்பாட்டால் - கானவரில் தலைவனான குஹப்பெருமானுக்கு வானவரில் தலைவனான இராமபிரான் திருவருள் புரிந்தமையை முன்னிட்டுத் திருவரங்க நாதன் திருவடிகளிற் சரணம் புகுந்தாராயிற்று.

 

English Translation

"Woe-begotten most lowly born servant", -not addressing the boatman Guha thus, Fawn-like tender-eyed Sita beside you, you made your most devoted brother his too, "Come my dear Brother, friend to me always", those words come to my heart and they haunt me Ocean-hued Lord, I've come to your lotus feet, O Lord surrounded by groves in Arangam!

 
உள்ளடக்கம்

பெரியாழ்வார்

திருப்பல்லாண்டு

பெரியாழ்வார் திருமொழி

முதற்பத்து
திருமொழி - 2, திருமொழி - 3, திருமொழி - 4,
திருமொழி - 5, திருமொழி - 6, திருமொழி - 7,
திருமொழி - 8, திருமொழி - 9, திருமொழி - 10

இரண்டாம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10


மூன்றாம் பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10


நான்காம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10


ஐந்தாம்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4,

 

திருப்பாணாழ்வார்

மதுரகவியாழ்வார்

திருமங்கையாழ்வார்

பெரிய திருமொழி

முதற்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

இரண்டாம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

மூன்றாம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

நான்காம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஐந்தாம்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10.

ஆறாம்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஏழாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

எட்டாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஒன்பதாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

பத்தாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

பதினோராம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8.

திருக்குறுந்தாண்டகம்

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2.

திருநெடுந்தாண்டகம்

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,

 

நம்மாழ்வார் ||

திருவாய்மொழி

முதற்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

இரண்டாம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

மூன்றாம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

நான்காம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஐந்தாம்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10.

ஆறாம்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஏழாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

எட்டாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஒன்பதாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

பத்தாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

 

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain