(1269)

பிறப்பொடு மூப்பொன் றில்லவன் றன்னைப் பேதியா வின்பவெள் ளத்தை,

இறப்பெதிர் காலக் கழிவுமா னானை ஏழிசை யின்சுவை தன்னை,

சிறப்புடை மறையோர் நாங்கைநன் னடுவுள் செம்பொன்செய் கோயிலி னுள்ளே,

மறைப்பெரும் பொருளை வானவர் கோனைக் கண்டுநான் வாழ்ந்தொழிந் தேனே.

 

பதவுரை

பிறப்பொடு மூப்பு ஒன்று இல்லவன் தன்னை

-

பிறப்பு கிழத்தனம் முதலிய வாகாரங்களொன்று மில்லாதவனாய்

பேதியா இன்பம் வெள்ளத்தை

-

என்றுமொருபடிப்பட்ட ஆநந்தக்கடலாய் இருப்பவனாய்

இறப்பு எதிர் காலம் கழிவும் ஆனானை

-

மூன்று காலங்களிலும் உள்ளவனாய்

ஏழ் இசையின் சுவைதன்னை

-

ஸப்தஸ்வரங்களினுடைய ரஸம்போல் போக்யனாய்

மறைபெரு பொருளை

-

வேதங்களிற் சிறந்த பொருளாயிருப்பவனாய்

வானவர் கோனை

-

நித்யஸூரி நாதனான எம்பெருமானை

சிறப்பு உடை மறையோர்

-

சிறந்த வைதிகர்கள் வாழ்கிற

நாங்கை நல்நடுவுள்

-

திருநாங்கூரில் நட்டநடுவிலே

செம்பொன்செய்கோயிலின் உள்ளே

-

செம்பொன்செய்கோயில் என்னும் திருப்பதியிலே

கண்டு நான் வாழ்ந்தொழிந்தேன்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- பேதியாவின்ப வெள்ளத்தை ஆநந்த முடைமை ஜீவாத்மாவுக்கு மிருந்தாலும் பிரகிருதி ஸம்பந்தத்தாலே அதற்குக் குறைவு உண்டாகிறது; இப்படியல்லாமல் எம்பெருமானுடைய ஆநந்தமயத்வம் ஒரு உபாதியினாலும் பேதப்படாதிருக்குமென்க.  பேதியா பேதியாத; விகாரமடையாத.  இன்பவெள்ளத்தை இன்பவெள்ளமே ஸ்வரூபமாயுள்ளவனை.

எம்பெருமான் இன்னகாலத்திலுள்ளான், இன்ன காலத்திலில்லை என்னவொண்ணாதபடி எக்காலத்தும் உள்ளமைபற்றி இறப்பெதிர் காலக் கழிவுமானானைஎன்றது.  கழிவும்என்றது கழிந்துகொண்டே செல்லுகிற நிகழ்காலத்தைச் சொன்னபடி. ஏழிசையன் சுவை தன்னை - ஸப்தஸ்வரங்களிலுமுண்டான ரஸமே ஒருவடிவு கொண்டாற்போல் பரமபோக்யனானவனை.

 

English Translation

Birth, death or old age, he doesn't have any, flooded in the constant joy of his being.  Present in the past and future and present too, he is in the delectable sound of the spheres, Qualified Vedic seers residing in Nangur, -Semponsei Koyil is amid them. Seeing the Vedic Lord, king of the celestials, I have found my piritual elevation.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain