(1101)

விண்டாரை வென்றாவி விலங்குண்ண, மெல்லியலார்

கொண்டாடும் மல்லகலம் அழலேற வெஞ்சமத்துக்

கண்டாரை, கடல்மல்லைத் தலசயனத் துறைவாரை,

கொண்டாடும் நெஞ்சுடையா ரவரெங்கள் குலதெய்வமே.

 

பதவுரை

விண்டாரை

-

சத்துருக்களை ராவணாதி ராக்ஷஸர்களை

வென்று

-

தோற்கடித்து

ஆவி விலங்கு உண்ண

-

(அவர்களுடைய) உயிரை (நாய் நரி முதலிய) மிருகங்கள் மேல்விழுந்து முடிக்கும் படியாகவும்,

மெல் இயலார் கொண்டாடும் மல் அகலம்

-

மாதர்கள் கொண்டாடப் பெற்றதும் மிடுக்கையுடையதுமான (அவர்களது) மார்வை

அழல் ஏற

-

அக்நி ஆக்ரமித்து புஜிக்கும் படியாகவும்

வெம் சமத்து

-

பயங்கரமான போர்க்களத்திலே

கண்டாரை

-

பார்த்துக்கொண்டிருந்த

கடல்மல்லைத்  தலசயனத்து உறைவாரை-;

கொண்டாடும் நெஞ்சுஉடையாரவர்

-

புகழ்ந்து பேசும்படியான நெஞ்சுபடைத்த பாகவதர்கள்

எங்கள் குலம் தெய்வம்

-

எங்கள் குலத்துக்குத் தெய்வங்களாவர்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- அஹங்காரிகளான ஆஸூரப்ரக்ருதிகளின் உடலை நாயும் நரியும் பிடுங்கி தின்னும்படியாகவும்,  மாதர்களேறியநுபவித்த அவர்களது மார்பை அக்நிபகவானேறி அநுபவிக்கும்படியாகவும் போர்க்களத்திற் செய்த பகவான் நம்முடைய அஹங்காரத்தையும் தொலைத்து நம்மை ஆட்கொள்ளுதற்காகத் திருக்கடன்மல்லையிலே வந்து தரைக்கிடை கிடக்கிறார்;  எனக்கு அவர் உத்தேச்யரல்லர்;  அவரைக் கொண்டாடிக்கொண்டு போதுபோக்குகின்ற பாகவதர்களே எனக்கும் எனது குலத்துக்கும் உத்தேச்யர்-என்றாராயிற்று.

 

English Translation

The Lord who defeated enemies in war, -soft natured ones world caress their wide chest, - and made their bodies food for the jackals, or be consumed by fire, resides in Kadal Mallai Talasayanam. Those who rejoice over him are our tutelary gods.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain