இரண்டாந் திருமொழி

(3902)

கெடுமிட ராயவெல்லாம் கேசவா வெள்ள நாளும்

கொடுவினை செய்யும்கூற்றின் தமர்களும் குறுககில்லார்

விடமுடை யரவில்பள்ளி விரும்பினான் சுரும்பலற்றும்

தடமுடை வயல் அனந்தபுரநகரிப் புகுதுமின்றே.

விளக்க உரை

(3903)

இன்றுபோய்ப் புகுதிராகி லெழு மையும் ஏதம்சார

குன்றுனேர் மாடமாடே குருந்துசேர் செருந்திபுன்னை

மன்றலர் போழில் அனந்தபுரநகர் மாயன்நாமம்

ஒன்றுமோ ராயிரமாம் உள்ளுவார்க் கும்பரூரே.

விளக்க உரை

(3904)

ஊரும்புட் கொடியுமஃதே யுலகொல்லாமுண்டுமிழ்ந்தான்

சேரும்தண் ணனந்தபுரம் சிக்கெனப் புகுதிராகில்

தீரும்நோய்வினைகளெல்லாம் திண்ணநாம் அறியச்சொன்னோம்

பேரும் ஓராயிரத்துள் ஒன்றுநீர் பேசுமினே.

விளக்க உரை

(3905)

பேசுமின் கூசமின்றிப் பெரியநீர் வேலைசூழ்ந்து

வாசமே கமழுஞ்சோலை வயலணி யனந்தபுரம்

நேசம்செய் துறைகின்றானை நெறிமையால் மலர்கள்தூவி

பூசனை செய்கின்றார்கள் புண்ணியம் செய்தவாறே.

விளக்க உரை

(3906)

புண்ணியம் செய்துநல்ல புனலொடு மலர்கள்தூவி

எண்ணுமி னெந்தைநாமம் இப்பிறப் பறுக்குமப்பால்

திண்ணம்நாம் அறியச்சொன்னோம் செறிபொழில்

அனந்தபுரத்து அண்ணலார் கமலபாதம் அணுகுவார் அமரராவார்.

விளக்க உரை

(3907)

அமரராய்த் திரிகின்றார்கட்கு ஆதிசேர அனந்தபுரத்து

அமரர்கோன் அர்ச்சிக்கின்றங் ககப்பணி செய்வர்விண்ணோர்

நமர்களோ! சொல்லக்கேண்மின் நாமும்போய் நணுகவேண்டும்

குமரனார் தாதைதுன்பம் துடைத்தகோ விந்தனாரே.

விளக்க உரை

(3908)

துடைத்தகோ விந்தனாரே யுலகுயிர் தேவும்மற்றும்

படைத்தவெம் பரமமூர்த்தி பாம்பணைப் பள்ளிகொண்டான்

மடைத்தலை வாளைபாயும் வயல ணியனந்தபுரம்

கடைத்தலை சீய்க்கப்பெற்றால் கடுவினை களையலாமே.

விளக்க உரை

(3909)

கடுவினை களையலாகும் காமனைப் பயந்தகாளை

இடவகை கொண்டதென்பர் எழிலணி யனந்தபுரம்

படமுடை யரவில்பள்ளி பயின்றவன் பாதம்காண

நடமினோ நமர்களுள்ளீர்! நாமுமக் கறியச்சொன்னோம்.

விளக்க உரை

(3910)

நாமுமக் கறியச்சொன்ன நாள்களும் நணியவான

சேமம் நங்குடைத்துக்கண்டீர் செறிபொழிலனந்தபுரம்

தூமநல் விரைமலர்கள் துவளற ஆய்ந்துகொண்டு

வாமனன் அடிக்கென்றெத்த மாய்ந்தறும் வினைகள்தாமே.

விளக்க உரை

(3911)

மாய்ந்தறும் வினைகள்தாமே மாதவா என்ன நாளும்

ஏய்ந்தபொன் மதிளனந்தபுர நகரெந்தைக்கென்று

சாந்தொடு விளக்கம்தூபம் தாமரை மலர்கள்நல்ல

ஆய்ந்துகொண் டேத்தவல்லார் அந்தமில் புகழினாரே.

விளக்க உரை

(3912)

அந்தமில் புகழனந்தபுர நகர் ஆதிதன்னை

கொந்தலர் பொழில்குருகூர் மாறன் சொல் லாயிரத்துள்

ஐந்தினோ டைந்தும்வல்லார் அணைவர்போய் அமருலகில்

பைந்தொடி மடந்தையர்தம் வேய்மரு தோளிணையே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain