எட்டாந் திருமொழி

(3968)

திருமாலிருஞ்சோலை மலைமென்றேன் என்ன

திருமால்வந்து என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்

குருமா மணியுந்து புனல்பொன்னித் தென்பால்

திருமால்சென்று சேர்விடம் தென் திருப்பேரே

விளக்க உரை

(3969)

பேரே யுறைகின்ற பிர ¡ன் இன்று வந்து

பேரேனென் றென்னெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்

காரேழ் கடலேழ் மலையே ழுலகுண்டும்

ஆராவ யிற்றானை யடங்கப் பிடித்தேனே

விளக்க உரை

(3970)

பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் பிணிசாரேன்

மடித்தேன் மனைவாழ்க்கை யுள்நிற்பதோர் மாயையை

கொடிக்கோ புரமாடங்கள் சூழ்திருப் பேரான்

அடிச்சேர்வதெனெனக்கெளி தாயின வாறே

விளக்க உரை

(3971)

எளிதா யினவாறென் றெங்கண்கள் களிப்ப

களிதா கியசிந் தையனாய்க் களிக்கின்றேன்

கிளிதா வியசோழைகள் சூழ்திருப் பேரான்

தெளிதா கியசேண் விசும்புதரு வானே

விளக்க உரை

(3972)

வானே தருவா னெனக்காயென் னோடொட்டி

ஊனேய் குரம்பை யிதனுள் புகுந்து இன்று

தானே தடுமாற்ற வினைகள் தவிர்த்தான்

தேனே பொழில்தென் திருப்பேர் நகரானே

விளக்க உரை

(3973)

திருப்பேர் நகரான் திருமாலிருஞ்சோலைப்

பொருப்பே யுறைகின் றபிர ¡னின்றுவந்து

இருப்பேன் என் றென்னேஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்

விருப்பே பெற்றமு த முண்டு களித்தேனே

விளக்க உரை

(3974)

உண்டு களித்அதற்கு  கும்பரென் குறை மேலைத்

தொண்டு களித்தந்தி தொழும்சொல்லுப் பெற்றேன்

வண்டு களிக்கும் பொழில்சூழ் திருப்பேரான்

கண்டு களிப்பக் கண்ணுள்நின் றகலானே

விளக்க உரை

(3975)

கண்ணுள்நின் றகலான் கருத்தின்கண் பெரியன்

எண்ணில்நுண் பொருளே ழிசையின் சுவைதானே

வண்ணநன் மணிமாடங்கள் சூழ்திருப் பேரான்

திண்ணமென் மனத்துப் புகுந்தான் செறிந்தின்றெ

விளக்க உரை

(3976)

இன்றென்னைப் பொருளாக்கித் தன்னையென் னுள்வைத் தான்

அன்றென்னைப் புறம்பொகப் புணர்த்ததென் செய்வான்?

குன்றென்னத் திகழ்மாடங்கள் சூழ்திருப் பேரான்

ஒன்றெனக் கருள்செய்ய வுணர்த்தலுற் றேனே

விளக்க உரை

(3977)

உற்றே னுகந்து பணிசெய் துனபாதம்

பெற்றேன் ஈதேயின் னம்வேண் டுவதெந்தாய்

கற்றார் மறைவாணர் கள்வாழ் திருப்பேராற்கு

அற்றார் அடியார் தமக்கல்லல் நில்லாவே

விளக்க உரை

(3978)

நில்லா அல்லல் நீள்வயல்சூழ் திருப்பேர்மேல்

நல்லார் பலர்வாழ் குருகூர்ச் சடகோபன்

சொல்லார் தமிழா யிரத்துள் இவைபத்தும்

வல்லார் தொண்டராள் வதுசூழ்பொன் விசும்பே

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain