ஒன்பதாந் திருமொழி

(3979)

சூழ்விசும் பணிமுகில் தூரியம் முழக் கின

ஆழ்கடல் அலைதிரை கையெடுத் தாடின

ஏழ்பொழி லும்வளம் ஏந்திய என்னப்பன்

வாழ்புகழ் னாரணன் தமரைக்ககண் டுகந்தே

விளக்க உரை

(3980)

நாரணன் தமரைக்கண் டுகந்துநன் னீர்முகில்

பூரண பொற்குடம் பூரித் த துயர்விண்ணில்

நீரணி கடல்கள்நின் றார்த்தன நெடுவரைத்

தோரணம் நிரைத்தெங்கும் தொழுதனர் உலகரே

விளக்க உரை

(3981)

தொழுதனர் உலகர்கள் தூபநல் மலர்மழை

பொழிவனர் பூழியன் றளந்தவன் தமர்முன்னே

எழுமின் என் றிமருங்கிசைத்தனர் முனிவர்கள்

வழியிது வைகுந்தற் கென்றுவந் தெதிரே

விளக்க உரை

(3982)

எதிரெதிரி இமையவர் இருப்பிடம் வகுத்தனர்

கதிரவர் அவரவர் கைந்நிரை காட்டினர்

அதிரிகுரல் முரசங்கள் அலைகடல் முழக்கொத்த

மதுவிரி துழாய்முடி மாதவன் தமர்க்கே

விளக்க உரை

(3983)

மாதவன் தமரென்று வாசலில் வானவர்

போதுமின் எமதிடம் புகுதுக வென்றலும் *

கீதங்கள் பாடினர் கின்னரர் கெருடர்கள் *

வேதநல்வாயவர் வேள்ளியுள் மடுத்தே.

விளக்க உரை

(3984)

வேள்வியுள் மடுத்தலும் விரைகமழ் நறும்புகை

காளங்கள் வலம்புரி கலந்¦ தங்கும் இசைத்தனர்

ஆளுமிங்கள் வானகம் ஆழியான் தமர் என்று

வாளொண்கண் மடந்தையர் வாழ்த் தினர் மகிழ்ந்தே

விளக்க உரை

(3985)

மடந்தையர் வாழ்த்தலும் மருதரும் வசுக்களும்

தொடர்ந்தெங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர் தொடுகடல்

கிடந்தவென் கேசவன் கிளரொளி மணிமுடி

குடந்தையென் கோவலன் குடியடி யார்க்கே

விளக்க உரை

(3986)

குடியடி யாரிவர் கோவிந்தன் தனக்கென்று

முடியுடை வானவர் முறைமுறை எதிரிகொள்ள

கொடியணி நெடுமதிள் கோபுரம் குறுகினர்

வடிவுடை மாதவன் வைகுந்தம் புகவே

விளக்க உரை

(3987)

வைகுந்தம் புகுதலும் வாசலில் வானவர்

வைகுந்தன் தமரெமர் எமதிடம் புகுகென்று

வைகுந்தத் தமரரும் முனிவரும் வியந் தனர்

வகுந்தம் புகுவது மண்ணவர் விதியே

விளக்க உரை

(3988)

விதிவகை புகுந்தனர் என்றுநல் வேதியர்

பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவினர்

நிதியுநற் சுண்ணமும் நிறைகுட விளக்கமும்

மதிமுக மடந்தயர் ஏந்தினர் வந்தே

விளக்க உரை

(3989)

வந்தவர் எதிரிகொள்ள மாமணி மண்டபத்து

அந்தமில் பேரின்பத் தடியரோ டிருந்தமை

கொந்தலர் பொழில்குரு கூர்ச்சட கோபஞ்சொல்

சந்தங்கள் ஆயிரத் திவைவல்லார் முனிவரே

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain