எட்டாந் திருமொழி

(3638)

மாயா! வாமன னே! மது சூதா! நீயருளாய்,

தீயாய் நீராய் நிலனாய் விசும்பாய்க் காலாய்,

தாயாய் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றுமாய் முற்றுமாய்,

நீயாய் நீநின்ற வரீவை யென்ன நியாயங்களே.

விளக்க உரை

(3639)

அங்கண் மலர்த்தண் டுழாய்முடி அச்சுதனே! அருளாய்,

திங்களும் ஞாயிறு மாய்ச்செழும் பல்சுட ராயிருளாய்,

பொங்கு பொழிமழை யாய்ப்புக ழாய்பழி யாய்ப்பின்னும்நீ,

வெங்கண்வெங் கூற்றமு மாவிவை யென்ன விசித்திரமே.

விளக்க உரை

(3640)

சித்திரத் தேர்வலவா! திருச் சக்கரத் தாய்!அருளாய்,

எத்தனை யோருக முமவை யாயவற் றுள்ளியுலும்,

ஒத்தவொண் பல்பொருள் களுலப் பில்லன வாய்வியவாய்,

வித்தகத் தாய்நிற்றி நீயவை யென்ன விடமங்களே.

விளக்க உரை

(3641)

கள்ளவிழ் தாமரைக்கண்கண்ண னே!எனக் கொன்றருளாய்,

உள்ளது மில்லது மாயுலப் பில்லன வாய்வியவாய்,

வெள்ளத் தடங்கட லுள்விட நாகணை மேல்மருவி,

உள்ளப்பல் யோகுசெய் தியிவை யென்ன உபாயங்களே.

விளக்க உரை

(3642)

பாசங்கள் நீக்கியென் னையுனக் கேயுறக் கொண்டிட்டு,

நீ வாச மலர்த்தண் டுழாய்முடி மாயவ னே! அருளாய்,

காயமும் சீவனு மாய்க்கழி வாய்ப்பிறப் பாய்ப்பின்னும்நீ,

மாயங்கள்¦ சய்துவைத் தியிவை யென்ன மயக்குகளே.

விளக்க உரை

(3643)

மயக்கா வாமன னே! மதி யாம்வண்ணம் ஒன்றருளாய்,

அயர்ப்பாய்த் தேற்றமு மாயழ லாய்க்குளி ராய்வியவாய்,

வியப்பாய் வென்றிகளாய்வினை யாய்ப்பய னாய்ப்பின்னும்நீ,

துயக்காய் நீநின்ற வரீவை யென்ன துயரங்களே.

விளக்க உரை

(3644)

துயரங்கள் செய்யுங்கண்ணா! சுடர் நீண்முடி யாயருளாய்,

துயரம்செய் மானங்க ளாய்மத னாகி உகவைகளாய்,

துயரம்செய் காமங்க ளாய்த்துலையாய்நிலை யாய்நடையாய்,

துயரங்கள் செய்துவைத் தியிவை யென்னசுண் டாயங்களே.

விளக்க உரை

(3645)

என்னச்சுண்டாயங்களால் நின்றிட்டாயென்னையாளும்கண்ணா,

இன்னதோர் தன்மையை என்றுன்னையாவர்க்கும் தேற்றரியை,

முன்னிய மூவுல குமவை யாயவற் றைப்படைத்து,

பின்னுமுள் ளாய்! புறத் தாய்!இவை யென்ன இயற்கைகளே.

விளக்க உரை

(3646)

என்ன இயற்கைகளால் எங்ஙனேநின்றிட் டாயென்கண்ணா,

துன்னு கரசர ணம்முத லாகவெல் லாவுறுப்பும்

உன்னு சுவையொளி யூறொலி நாற்றம் முற்றும்நீயே,

உன்னை யுணர வுறிலுலப் பில்லை நுணுக்கங்களே.

விளக்க உரை

(3647)

இல்லை நுணுக்கங்க ளேயித னில்பிறி தென்னும்வண்ணம்

தொல்லைநன் னூலில் சொன்ன வுருவும் அருவும்நியே

அல்லித் துழாயலங் கலணி மார்ப!என் அச்சுதனே,

வல்லதோர் வண்ணம் சொன்னாலதுவேயுனக் காம்வண்ணமே.

விளக்க உரை

(3648)

ஆம்வண்ண மின்னதொன் றென்றறி வதரி யஅரியை,

ஆம்வண்ணத் தால்குரு கூர்ச்சட கோபன் அறிந்துரைத்த

ஆம்வண்ண வொண்டமிழ்களிவை யாயிரத் துளிப்பத்தும்,

ஆம்வண்ணத் தாலுரைப்பாரமைந் தார்தமக்கென்றைக்குமே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain