எட்டாந் திருமொழி

(3308)

ஏறாளும் இறையோனும் திசைமுகனும் திருமகளும்,

கூறாளும் தனியுடம்பன் குலங்குலமா அசுரர்களை,

நீறாகும் படியாக நிருமித்துப் படைதொட்ட,

மாறாளன் கவராத மணிமாமை குறைவிலமே.

விளக்க உரை

(3309)

மணிமாமை குறைவில்லா மலர்மாதர் உறைமார்வன்,

அணிமானத் தடவரைத்தோள் அடலாழித் தடக்கையன்,

பணிமானம் பிழையாமே யடியேனைப் பணிகொண்ட,

மணிமாயன் கவராத மடநெஞ்சால் குறைவிலமே.

விளக்க உரை

(3310)

மடநெஞ்சால் குறைவில்லா மகள்தாய்செய் தொருபேய்ச்சி,

விடநஞ்ச முலைசுவைத்த மிகுஞானச் சிறுகுழவி,

படநாகத் தணைக்கிடந்த பருவரைத்தோள் பரம்புருடன்,

நெடுமாயன் கவராத நிறையினால் குறைவிலமே.

விளக்க உரை

(3311)

நிறையினாற் குறைவில்லா நெடும்பணைத்தோள் மடப்பின்னை,

பொறையினால் முலையணைவான் பொருவிடைஏழ் அடர்த்துகந்த,

கறையினார் துவருடுக்கை கடையாவின் கழிகோல்கை,

சறையினார் கவராத தளிர்நிறத்தால் குறைவிலமே.

விளக்க உரை

(3312)

தளிர்நிறத்தால் குறைவில்லாத் தனிச்சிறையில் விளப்புற்ற,

கிளிமொழியாள் காரணமாக் கிளரரக்கன் நகரெரித்த,

களிமலர்த் துழாயலங்கல் கமழ்முடியன் கடல்ஞாலத்து,

அளிமிக்கான் கவராத அறிவினால் குறைவிலமே.

விளக்க உரை

(3313)

அறிவினால் குறைவில்லா அகல்ஞாலத் தவரறிய,

நெறியெல்ல மெடுத்துரைத்த நிறைஞானத் தொருமூர்த்தி,

குறியமாண் உருவாகிக் கொடுங்கோளால் நிலங்கொண்ட,

கிறியம்மான் கவராத கிளரொளியால் குறைவிலமே.

விளக்க உரை

(3314)

கிளரொளியால் குறைவில்லா அரியுருவாய்க் கிளர்ந்தெழுந்து,

கிளரொளிய இரணியன தகல்மார்பம் கிழிந்துகந்த,

வளரொளிய கனலாழி வலம்புரியன் மணிநீல,

வளரொளியான் கவராத வரிவளையால் குறைவிலமே.

விளக்க உரை

(3315)

வரிவளையால் குறைவில்லாப் பெருமுழக்கால் அடங்காரை,

எரியழலம் புகவூதி யிருநிலமுன் துயர்தவிர்த்த,

தெரிவரிய சிவன்பிரமன் அமரர் கோன் பணிந்தேத்தும்,

விரிபுகழான் கவராத மேகலையால் குறைவிலமே.

விளக்க உரை

(3316)

மேகலையால் குறைவில்லா மெலிவுற்ற அகலல்குல்,

போகமகள் புகழ்த்தந்தை விறல்வாணன் புயம்துணித்து,

நாகமிசைத் துயில்வான்போல் உலகெல்லாம் நன்கொடுங்க,

யோகணைவான் கவராத வுடம்பினால் குறைவிலமே.

விளக்க உரை

(3317)

உடம்பினால் குறைவில்லா உயிர்பிரிந்த மலைத்துண்டம்,

கிடந்தனபோல் துணிபலவா அசுரர் குழாம் துணித்துகந்த,

தடம்புனல சடைமுடியன் தனியொருகூ றமர்ந்துறையும்,

உடம்புடையான் கவராத உயிரினால் குறைவிலமே.

விளக்க உரை

(3318)

உயிரினால் குறைவில்லா உலகேழ்தன் உள்ளொடுக்கி,

தயிர்வெண்ணெ யுண்டானைத், தடங்குருகூர்ச் சடகோபன்,

செயிரில்சொல் லிசைமாலை யாயிரத்து ளிப்பத்தால்

வயிரம்சேர் பிறப்பறுத்து வைகுந்தம் நண்ணுவரே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain