முதல் திருமொழி

(872)

காவலிற் புலனை வைத்துக் கலிதனைக் கடக்கப் பாய்ந்து

நாவலிட் டுழிதரு கின்றோம் நமன்தமர் தலைகள் மீதே

மூவுல குண்டு மிழ்ந்த முதல்வநின் நாமம்கற்ற

ஆவலிப் புடைமை கண்டாய் அரங்கமா நகரு ளானே.

விளக்க உரை

(873)

பச்சைமா மலைபோல்மேனி பவளவாய் கமலச் செங்கண்

அச்சுதா அமர ரேறே ஆயர்தம் கொழுந்தே என்னும்

இச்சுவை தவிர யான்போய் இந்திர லோக மாளும்

அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகரு ளானே.

விளக்க உரை

(874)

வேதநூல் பிராயம் நூறு மனிசர்தாம் புகுவ ரேலும்

பாதியு முறங்கிப் போகும் நின்றதில் பதினை யாண்டு

பேதைபா லகன தாகும் பிணிபசி மூப்புத் துன்பம்

ஆதலால் பிறவி வேண்டேன் அரங்கமா நகரு ளானே.

விளக்க உரை

(875)

மொய்த்தவல் வினையுள் நின்று மூன்றெழுத் துடைய பேரால்

கத்திர பந்து மன்றே பராங்கதி கண்டு கொண்டான்

இத்தனை யடிய ரானார்க் கிரங்கும்நம் மரங்க னாய

பித்தனைப் பெற்று மந்தோ பிறவியுள் பிணங்கு மாறே.

விளக்க உரை

(876)

பெண்டிரால் சுகங்க ளுய்ப்பான் பெரியதோ ரிடும்பை பூண்டு

உண்டிராக் கிடக்கும்போதும் உடலுக்கே கரைந்து நைந்து

தண்டுழாய் மாலை மார்பன் தமர்களாய்ப் பாடியாடி

தொண்டுபூண் டமுத முண்ணாத் தொழும்பர்சோ றுகக்குமாறே.

விளக்க உரை

(877)

மறம்சுவர் மதிளெ டுத்து மறுமைக்கே வெறுமை பூண்டு

புறம்சுவ ரோட்டை மாடம் புரளும்போ தறிய மாட்டீர்

அறம்சுவ ராகி நின்ற அரங்கனார்க் காட்செய் யாதே

புறம்சுவர் கோலஞ் செய்து புள்கவ்வக் கிடக்கின் றீரே.

விளக்க உரை

(878)

புலையற மாகி நின்ற புத்தொடு சமண மெல்லாம்

கலையறக் கற்ற மாந்தர் காண்பரோ கேட்ப ரோதாம்

தலையறுப் புண்டும் சாவேன் சத்தியங் காண்மின் ஐயா

சிலையினா லிலங்கை செற்ற தேவனே தேவனாவான்.

விளக்க உரை

(879)

வெறுப்பொடு சமணர் முண்டர் விதியில்சாக் கியர்கள் நின்பால்

பொறுப்பரி யனகள் பேசில் போவதே நோய தாகி

குறிப்பெனக் கடையு மாகில் கூடுமேல் தலையை ஆங்கே

அறுப்பதே கருமங் கண்டாய் அரங்கமா நகரு ளானே.

விளக்க உரை

(880)

மற்றுமோர் தெய்வ முண்டே மதியிலா மானி டங்காள்

உற்றபோ தன்றி நீங்கள் ஒருவனென் றுணர மாட்டீர்

அற்றமே லொன்ற றீயீர் அவனல்லால் தெய்வ மில்லை

கற்றினம் மேய்த்த வெந்தை கழலிணை பணிமி னீரே.

விளக்க உரை

(881)

நாட்டினான் தெய்வ மெங்கும் நல்லதோ ரருள்தன் னாலே

காட்டினான் திருவரங்கம் உய்பவர்க் குய்யும் வண்ணம்

கேட்டிரே நம்பி மீர்காள். கெருடவா கனனும் நிற்க

சேட்டைதன் மடிய கத்துச் செல்வம்பார்த் திருக்கின் றீரே.

விளக்க உரை

(882)

ஒருவில்லா லோங்கு முந்நீர் அனைத்துல கங்க ளுய்ய

செருவிலே யரக்கர் கோனைச் செற்றநம் சேவ கனார்

மருவிய பெரிய கோயில் மதிள்திரு வரங்க மென்னா

கருவிலே திரு விலாதீர் காலத்தைக் கழிக் கின்றீரே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain