பத்தாந் திருமொழி

(842)

பண்ணுலாவு மென்மொழிப்ப டைத்தடங்க ணாள்பொருட்டு

எண்ணிலாவ ரக்கரைநெ ருப்பினால்நெ ருக்கினாய்

கண்ணலாலொர் கண்ணிலேன்க லந்தசுற்றம் மற்றிலேன்

எண்ணிலாத மாயநின்னை யென்னுள்நீக்க லென்றுமே.

விளக்க உரை

(843)

விடைக்குலங்க ளேழடர்த்து வென்றிவேற்கண் மாதரார்

கடிக்கலந்த தோள்புணர்ந்த காலியாயவேலைநீர்

படைத்தடைத்த திற்கிடந்து முன்கடைந்து நின்றனக்கு

அடைக்கலம்பு குந்தவென்னை யஞ்சலென்ன வேண்டுமே.

விளக்க உரை

(844)

சுரும்பரங்கு தண்டுழாய்து தைந்தலர்ந்த பாதமே

விரும்பிநின்றி றைஞ்சுவேற்கி ரங்கரங்க வாணனே

கரும்பிருந்த கட்டியேக டல்கிடந்த கண்ணனே

இரும்பரங்க வெஞ்சரம்து ரந்தவில்லி ராமனே.

விளக்க உரை

(845)

ஊனின்மேய ஆவிநீஉ றக்கமோடு ணர்ச்சிநீ

ஆனில்மேய ஐந்தும்நீஅ வற்றுள்நின்ற தூய்மைநீ

வானினோடு மண்ணும்நீவ ளங்கடற்ப யனும்நீ

யானும்நீய தன்றியெம்பி ரானும்நீயி ராமனே.

விளக்க உரை

(846)

அடக்கரும்பு லன்கள்ஐந்த டக்கியாசை யாமவை

தொடக்கறுத்து வந்துநின்தொ ழிற்கணின்ற வென்னைநீ

விடக்கருதி மெய்செயாது மிக்கொராசை யாக்கிலும்

கடற்கிடந்த நின்னலாலொர் கண்ணிலேனெம் மண்ணலே.

விளக்க உரை

(847)

வரம்பிலாத மாயமாய வையமேழும் மெய்ம்மையே

வரம்பிலூழி யேத்திலும்வ ரம்பிலாத கீர்த்தியாய்

வரம்பிலாத பல்பிறப்ப றுத்துவந்து நின்கழல்

பொருந்துமாதி ருந்தநீவ ரஞ்செய்புண்ட ரீகனே.

விளக்க உரை

(848)

வெய்யவாழி சங்குதண்டு வில்லும்வாளு மேந்துசீர்க்

கையசெய்ய போதில்மாது சேருமார்ப நாதனே

ஐயிலாய வாக்கைநோய றுத்துவந்து நின்னடைந்து

உய்வதோரு பாயம்நீயெ னக்குநல்க வேண்டுமே.

விளக்க உரை

(849)

மறம்துறந்து வஞ்சமாற்றி யைம்புலன்க ளாசையும்

துறந்துநின்க ணாசையேதொ டர்ந்துநின்ற நாயினேன்

பிறந்திறந்து பேரிடர்ச்சு ழிக்கணின்று நீங்குமா

மறந்திடாது மற்றெனெக்கு மாயநல்க வெண்டுமே.

விளக்க உரை

(850)

காட்டிநான்டிசய்வல்வினைப் பயன்றனில்மனந்தனை*

நாட்டிவைத்துநல்லவல்ல செய்யவெண்ணினாரென*

கேட்டதன்றியென்னதாவி பின்னைகேள்வநின்னொடும்*

பூட்டிவைத்தவென்னை நின்னுள்நீக்கல்பூவை வண்ணனே.

விளக்க உரை

(851)

பிறப்பினோடு பேரிடர்ச் சுழிக்கண்நின்றும் நீங்குமஃது

இறப்பவைத்த ஞானநீச ரைக்கரைக்கொ டேற்றுமா

பெறற்கரிய நின்னபாத பத்தியான பாசனம்

பெறற்கரிய மாயனே எனக்குநல்க வேண்டுமே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain