ஏழாந் திருமொழி

(812)

நடந்தகால்கள் நொந்தவோ நடுங்குஞால மேனமாய்

இடந்தமெய்கு லுங்கவோவி லங்குமால்வ ரைச்சுரம்

கடந்தகால்ப ரந்தகாவி ரிக்கரைக்கு டந்தையுள்

கிடந்தவாறெ ழுந்திருந்து பேசுவாழி கேசனே.

விளக்க உரை

(813)

கரண்டமாடு பொய்கையுள்க ரும்பனைப்பெ ரும்பழம்

புரண்டுவீழ வாளைபாய்கு றுங்குடிநெ டுந்தகாய்

திரண்டதோளி ரணியஞ்சி னங்கொளாக மொன்றையும்

இரண்டுகூறு செய்துகந்த சிங்கமென்ப.

விளக்க உரை

(814)

நன்றிருந்து யோகநீதி நண்ணுவார்கள் சிந்தையுள்

சென்றிருந்து தீவினைகள் தீர்த்ததேவ தேவனே

குன்றிருந்த மாடநீடு பாடகத்து மூரகத்தும்

நின்றிருந்து வெஃகணைக்கி டந்ததென்ன நீர்மையே.

விளக்க உரை

(815)

நின்றதெந்தை யூரகத்தி ருந்ததெந்தை பாடகத்து

அன்றுவெஃக ணைக்கிடந்த தென்னிலாத முன்னெலாம்

அன்றுநான்பி றந்திலேன்பி றந்தபின்ம றந்திலேன்

நின்றதும் மிருந்ததும்கி டந்ததும்மென் நெஞ்சுளே.

விளக்க உரை

(816)

நிற்பதும்மொர் வெற்பகத்தி ருப்பும்விண்கி டப்பதும்

நற்பெருந்தி ரைக்கடலுள் நானிலாத முன்னெலாம்

அற்புதன னந்தசயன னாதிபூதன் மாதவன்

நிற்பதும்மி ருப்பதும்கி டப்பதும்என் நெஞ்சுளே.

விளக்க உரை

(817)

இன்றுசாதல் நின்றுசாத லன்றியாரும் வையகத்து

ஒன்றிநின்று வாழ்தலின்மை கண்டுநீச ரென்கொலோ

அன்றுபார ளந்தபாத போதையுன்னி வானின்மேல்

சென்றுசென்று தேவராயி ருக்கிலாத வண்ணமே.

விளக்க உரை

(818)

சண்டமண்ட லத்தினூடு சென்றுவீடு பெற்றுமேல்

கண்டுவீடி லாதகாத லின்பம்நாளு மெய்துவீர்

புண்டரீக பாதபுண்ய கீர்த்திநுஞ்செ விமடுத்து

உண்டுநும்மு றுவினைத்து யருள்நீங்கி யுய்ம்மினோ.

விளக்க உரை

(819)

முத்திறத்து வாணியத்தி ரண்டிலொன்று நீசர்கள்

மத்தராய்ம யங்குகின்ற திட்டதிலி றந்துபோந்து

எத்திறத்து முய்வதோரு பாயமில்லை யுய்குறில்

தொத்துறுத்த தண்டுழாய்நன் மாலைவாழ்த்தி வாழ்மினோ.

விளக்க உரை

(820)

காணிலும்மு ருப்பொலார்செ விக்கினாத கீர்த்தியார்

பேணிலும்வ ரந்தரமி டுக்கிலாத தேவரை

ஆணமென்ற டைந்துவாழும் ஆதர்காள்எம் மாதிபால்

பேணிநும்பி றப்பெனும்பி ணக்கறுக்க கிற்றிரே.

விளக்க உரை

(821)

குந்தமோடு சூலம்வேல்கள் தோமரங்கள் தண்டுவாள்

பந்தமான தேவர்கள்ப ரந்துவான கம்முற

வந்தவாண னீரைஞ்ஞூறு தோள்களைத்து ணித்தநாள்

அந்தவந்த வாகுலம மரரேயறிவரே

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain