ஒன்பதாந் திருமொழி

(3209)

சொன்னால் விரோதமிது ஆகிலும் சொல்லுவேன் கேண்மினோ,

என்னாவில் இன்கவி யானொருவ ர்க்கும் கொடுக்கிலேன்,

தென்னா தெனாவென்று வண்டு முரல்திரு வேங்கடத்து,

என்னானை என்னப்பன் எம்பெருமானுள னாகவே.

விளக்க உரை

(3210)

உளனாக வேயெண்ணித் தன்னையொன்றாகத்தன்

செல்வத்தை வளனா மதிக்குமிம் மானிடத்தைக்கவி பாடியென்,

குளனார் கழனிசூழ் கண்ணன் குறுங்குடி மெய்ம்மையே,

உளனாய எந்தையை எந்தைபெம்மானை ஒழியவே?

விளக்க உரை

(3211)

ஒழிவென்றில் லாதபல் ஊழிதோறூழி நிலாவ,போம்

வழியைத் தரும்நங்கள் வானவர் ஈசனை நிற் கப்போய்,

கழிய மிகநல்ல வான்கவி கொண்டு புலவீர்காள்,

இழியக் கருதியோர் மானிடம் பாடலென் னாவதே.

விளக்க உரை

(3212)

என்னாவ தெத்தெனை நாளைக்குப் போதும் புலவீர்காள்,

மன்னா மனிசரைப் பாடிப் படைக்கும் பெரும்பொருள்?,

மின்னார் மணிமுடி விண்ணவர் தாதையைப் பாடினால்,

தன்னாக வேகொண்டு சன்மம்செய்யாமையும் கொள்ளுமே.

விளக்க உரை

(3213)

கொள்ளும் பயனில்லைக் குப்பை கிளர்த்தன்ன செல்வத்தை,

வள்ளல் புகழ்ந்துநும் வாய்மை இழக்கும் புலவீ ர்காள்,

கொள்ளக் குறைவிலன் வேண்டிற்றெல் லாம்தரும் கோதில்,என்

வள்ளல் மணிவண்ணன் தன்னைக் கவி சொல்ல வம்மினோ.

விளக்க உரை

(3214)

வம்மின்புலவீர்! நும் மெய்வருத்திக்கை செய் துய்ம்மினோ,

இம்மன் னுலகில் செல்வரிப்போதில்லை நோக்கினோம்,

நும்மின் கவிகொண்டு நும்நுமிட்டாதெய்வம் ஏத்தினால்,

செம்மின் சுடர்முடி என்திருமாலுக்குச் சேருமே.

விளக்க உரை

(3215)

சேரும் கொடைபுகழ் எல்லையிலானை,ஓராயிரம்

பேரும் உடைய பிரானையல்லால் மற்று யான்கிலேன்,

மாரியனையகை மால்வரையொக்கும்திண் தோளென்று ,

பாரிலோர் பற்றையைப் பச்சைப்பசும்பொய்கள் வேயவே.

விளக்க உரை

(3216)

வேயின் மலிபுரை தோளிபின்னைக்கு மணாளனை,

ஆய பெரும்புகழ் எல்லையிலாதன பாடிப்போய்,

காயம் கழித்துஅ வன் தாளிணைக்கீழ்ப்புகுங் காதலன்,

மாய மனிசரை என்சொல்லவல்லேனென் வய்கொண்டே?

விளக்க உரை

(3217)

வாய்கொண்டு மானிடம் பாடவந்தகவி யேனல்லேன்,

ஆய்கொண்ட சீர்வள்ளல் ஆழிப்பிரானெனக் கேயுளன்,

சாய்கொண்ட இம்மையும் சாதித்து வானவர் நாட்டையும்,

நீகண்டு கொள் என்று வீடும் தரும்நின்று நின்றே.

விளக்க உரை

(3218)

நின்றுநின் றுபல நாளுய்க்கும் இவ்வுடல் நீங்கிப்போய்,

சென்றுசென் றாகிலும் கண்டுசன் மங்கழிப் பானெண்ணி,

ஒன்றியொன் றியுல கம்படைத் தாங்கவி யாயினேற்கு,

என்றுமென் றுமினி மற்றொரு வர்க்கவி யேற்குமே?

விளக்க உரை

(3219)

ஏற்கும் பெரும்புகழ் வானவர் ஈசன்கண் ணன்தனக்கு,

ஏற்கும் பெரும்புகழ் வண்குரு கூர்ச்சட கோபன் சொல்,

ஏற்கும் பெரும்புகழ் ஆயிரத் துள்ளிவையும் ஓர்ப்பத்து

ஏற்கும் பெரும்புகழ் சொல்லவல்லார்க்கில்லை சன்மமே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain