பத்தாந் திருமொழி

(2998)

பொருமாநீள்படை யாழிசங்கத்தொடு,

திருமாநீள்கழல் ஏழுலகும்தொழ,

ஒருமாணிக்குற ளாகிநிமிர்ந்த, அக்

கருமாணிக்கமென் கண்ணுளதாகுமே.

விளக்க உரை

(2999)

கண்ணுள்ளே நிற்கும் காதன்மையால்தொழில்,

எண்ணிலும்வரு மென்னினிவேண்டுவம்?

மண்ணும்நீரு மெரியும் நல்வாயுவும்,

விண்ணுமாய்விரியு மெம்பிரானையே.

விளக்க உரை

(3000)

எம்பிரானையெந்தை தந்தைதந்தைக்கும்

தம்பிரானை, தண்தாமரைக்கண்ணனை,

கொம்பராவு நுண்ணேரிடைமார்வனை,

எம்பிரானைத் தொழாய்மடநெஞ்சமே.

விளக்க உரை

(3001)

நெஞ்சமேநல்லை நல்லை,உன்னைப்பெற்றால்

என்செய்யோம், இனியென்னகுறைவினம்?

மைந்தனை மலராள்மணவாளனை,

துஞ்சும்போதும் விடாதுதொடர்க்கண்டாய்.

விளக்க உரை

(3002)

கண்டாயேநெஞ்சே கருமங்கள்வாய்க்கின்று, ஓர்

எண்டானுமின்றியே வந்தியலுமாறு,

உண்டானையுலகேழு மோர்மூவடி

கொண்டானை, கண்டு கொண்டனைநீயுமே.

விளக்க உரை

(3003)

நீயும்நானுமிந் நேர்நிற்கில், மேல்மற்றோர்,

நோயும்சார்க்கொடான் நெஞ்சமே, சொன்னேன்,

தாயும்தந்தையுமா யிவ்வுலகினில்,

வாயுமீசன் மணிவண்ணனெந்தையே.

விளக்க உரை

(3004)

எந்தையேயென்று மெம்பெருமானென்றும்,

சிந்தையுள்வைப்பன் சொல்லுவன்பாவியேன்,

எந்தையெம்பெருமானென்று வானவர்,

சிந்தையுள் வைத்துச் சொல்லும்செல்வ னையே.

விளக்க உரை

(3005)

செல்வநாரண னென்றசொல்கேட்டலும்,

மல்கும்கண்பனி நாடுவன்மாயமே,

அல்லும்நன்பகலு மிடைவீடின்றி,

நல்கியென்னை விடான்நம்பி நம்பியே.

விளக்க உரை

(3006)

நம்பியைத் தென் குறுங்குடிநின்ற, அச்

செம்பொனேதிக ழும்திருமூர்த்தியை,

உம்பர்வானவ ராதியஞ்சோதியை,

எம்பிரானையென் சொல்லிமறப்பனோ.

விளக்க உரை

(3007)

மறப்பும்ஞானமும் நானொன் றுணர்ந்திலன்,

மறக்குமென்று செந்தாமரைக்கண்ணொடு,

மறப்பற என்னுள்ளே மன்னினான் றன்னை,

மறப்பனோவினி யானென்மணியையே?

விளக்க உரை

(3008)

மணியை, வானவர் கண்ணனை, தன்னது ஓர்

அணியை, தென் குருகூர் கடகோபன் சொல்

பணி செய் ஆயிரத்துள் இவை பத்துடன்

தணிவிலர் கற்பரேல், கல்வி வாயுமே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain