ஐந்தாந் திருமொழி

(792)

ஆயனாகி யாயர்மங்கை வேயதோள்வி ரும்பினாய்

ஆயநின்னை யாவர்வல்ல ரம்பரத்தொ டிம்பராய்

மாய! மாய மாயைகொல்அ தன்றிநீவ குத்தலும்

மாயமாய மாக்கினாயுன் மாயமுற்று மாயமே.

விளக்க உரை

(793)

வேறிசைந்த செக்கர்மேனி நீரணிந்த புஞ்சடை

கீறுதிங்கள் வைத்தவன்கை வைத்தவன்க பால்மிசை

ஊறுசெங்கு ருதியால்நி றைத்தகார ணந்தனை

ஏறுசென்ற டர்த்தவீச பேசுகூச மின்றியே.

விளக்க உரை

(794)

வெஞ்சினத்த வேழவெண்ம ருப்பொசித்து உருத்தமா

கஞ்சனைக்க டிந்துமண்ண ளந்துகொண்ட காலனே

வஞ்சனத்து வந்தபேய்ச்சி யாவிபாலுள் வாங்கினாய்

அஞ்சனத்த வண்ணனாய ஆதிதேவ னல்லையே.

விளக்க உரை

(795)

பாலினீர்மை செம்பொனீர்மை பாசியின்ப சும்புறம்

போலுநீர்மை பொற்புடைத்த டத்துவண்டு விண்டுலாம்

நீலநீர்மை யென்றிவைநி றைந்தகாலம் நான்குமாய்

மாலினீர்மை வையகம்ம றைத்ததென்ன நீர்மையே.

விளக்க உரை

(796)

மண்ணுளாய்கொல் விண்ணுளாய்கொல் மண்ணுளேம யங்கிநின்று

எண்ணுமெண்ண கப்படாய்கொல் என்னமாயைநின்தமர்

கண்ணுளாய்கொல் சேயைகொல்அ னந்தன்மேல்கி டந்தவெம்

புண்ணியாபு னந்துழாய லங்கலம்பு னிதனே.

விளக்க உரை

(797)

தோடுபெற்ற தண்டுழாய லங்கலாடு சென்னியாய்

கோடுபற்றி ஆழியேந்தி அஞ்சிறைப்புள் ளூர்தியால்

நாடுபெற்ற நன்மைநண்ண மில்லையேனும் நாயினேன்

வீடுபெற்றி றப்பொடும்பி றப்பறுக்கு மாசொலே.

விளக்க உரை

(798)

காரொடொத்த மேனிநங்கள் கண்ணவிண்ணிண் நாதனே

நீரிடத்த ராவணைக்கி டத்தியென்பர் அன்றியும்

ஓரிடத்தை யல்லையெல்லை யில்லையென்ப

ராதலால் சேர்விடத்தை நாயினேன் தெரிந்திறைஞ்சு மாசொலே.

விளக்க உரை

(799)

குன்றில்நின்று வானிருந்து நீள்கடல்கி டந்துமண்

ஒன்றுசென்ற தொன்றையுண்ட தொன்றிடந்து

பன்றியாய் நன்றுசென்ற நாளவற்றுள் நல்லுயிர்ப டைத்தவர்க்கு

அன்றுதேவ மைத்தளித்த ஆதிதேவ னல்லயே

விளக்க உரை

(800)

கொண்டை கொண்ட கோதை மீது தேன் உலாவு வுனி வுன்

உண்டை கொண்டு அர“க ஓட்டி உள் மகிழ்ந்த நாதன் ஊர்,

நண்டை உண்டு நாரை யோ, வாளை பாய, நீலமே

அண்டை கொண்டு கெண்டை மேயுமு அந்தண் நீர்அரங்கமே

விளக்க உரை

(801)

வெண்திரைக் கருங்கடல் சிவந்துவேவ, முன் ஒர் நாள்

திண்திறற் சிலைக்கைவாளி விட்டவீரர் சேரும் ஊர்,

எண திசைக் கணங்களும் இறைஞ்சிஆடு தீர்த்த நீர்,

வண்டுஇரைத்த சோலை வேலி, மன்னுசீர் அரங்கமே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain