எட்டாந் திருமொழி

(719)

மன்னுபுகழ் கெளசலைதன் மணிவயிறு வாய்த்தவனே

தென்னிலங்கை கோன்முடிகள் சிந்துவித்தாய் செம்பொஞ்சேர்

கன்னிநன்மா மதிள்புடைசூழ் கணபுரத்தென் கருமணியே

என்னுடைய இன்னமுதே இராகவனே தாலேலோ

விளக்க உரை

(720)

புண்டரிக மலரதன்மேல் புவனியெல்லாம் படைத்தவனே

திண்டிறலாள் தாடகைதன் உரமுருவச் சிலைவளைத்தாய்

கண்டவர்தம் மனம்வழங்கும் கணபுரத்தென் கருமணியே

எண்டிசையு மாளுடையாய் இராகவனே தாலேலோ

விளக்க உரை

(721)

கொங்குமலிகருங்குழலாள் கௌசலைதன்குலமதலாய்*

தங்குபெரும்புகழ்ச்சனகன் திருமருகா! தாசரதீ*

கங்கையிலும் தீர்த்தமலி கணபுரத்தென்கருமணியே*

எங்கள் குலத்தின்னமுதே இராகவனே! தாலேலோ.

விளக்க உரை

(722)

தாமரைமே லயனவனைப் படைத்தவனே தசரதன்றன்

மாமதலாய் மைதிலிதன் மணவாளா! வண்டினங்கள்

காமரங்க ளிசைபாடும் கணபுரத்தென் கருமணியே

ஏமருவும் சிலைவலவா! இராகவனே! தாலேலோ

விளக்க உரை

(723)

பாராளும் படர்செல்வம் பரதநம்பிக் கேயருளி

ஆராவன் பிளையவனோ டருங்கான மடைந்தவனே

சீராளும் வரைமார்பா திருக்கண்ண புரத்தரசே

தாராளும் நீண்முடியென் தாசரதீ தாலேலோ

விளக்க உரை

(724)

சுற்றம் எல்லாம் பின் டிதாடரத் தொல் கானம் அடைந்தவனே!

அற்றவர்கட்கு அருமருந்தே! அயோத்தி நகர்க்கு அதிபதியே!

கற்றவர்கள் தாம் வாழும் கணபுரத்து என் கருமணியே!

சிற்றவைதன் சொற் கொண்ட சீராமா! தாலேலோ!

விளக்க உரை

(725)

ஆலினிலைப் பாலகனா யன்றுலக முண்டவனே

வாலியைகொன் றரசிளைய வானரத்துக் களித்தவனே

காலின்மணி கரையலைக்கும் கணபுரத்தென் கருமணியே

ஆலிநகர்க் கதிபதியே அயோத்திமனே தாலேலோ

விளக்க உரை

(726)

மலையதனா லணைகட்டி மதிளிலங்கை யழித்தவனே

அலைகடலைக் கடைந்தமரர்க் கமுதருளிச் செய்தவனே

கலைவலவர் தாம்வாழும் கணபுரத்தென் கருமணியே

சிலைவலவா சேவகனே சீராம தாலேலோ

விளக்க உரை

(727)

தளையவிழும் நறுங்குஞ்சித் தயரதன்றன் குலமதலாய்

வளையவொரு சிலையதனால் மதிளிலங்கை யழித்தவனே

களைகழுநீர் மருங்கலரும் கணபுரத்தென் கருமணியே

இளையவர்கட் கருளுடையாய் இராகவனே தாலேலோ

விளக்க உரை

(728)

தேவரையு மசுரரையும் திசைகளையும் படைத்தவனே

யாவரும்வந் தடிவணங்க அரங்கநகர்த் துயின்றவனே

காவிரிநல் நதிபாயும் கணபுரத்தென் கருமணியே

ஏவரிவெஞ் சிலைவலவா இராகவனே தாலேலோ

விளக்க உரை

(729)

கன்னிநன்மா மதிள்புடைசூழ் கணபுரத்தென் காகுத்தன்

தன்னடிமேல் தாலேலோ என்றுரைத்த தமிழ்மாலை

கொல்நவிலும் வேல்வலவன் குடைக்குலசே கரஞ்சொன்ன

பன்னியநூல் பத்தும்வல்லார் பாங்காய பத்தர்களே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain