முதல் திருமொழி

(2791)

பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்பன் புகழ்மலிந்த

பாமன்னு மாறன் அடிபணிந் துய்ந் தவன் பல்கலையோர்

தாம்மன்ன வந்த இராம னுசன்சர ணாரவிந்தம்

நாம்மன்னி வாழநெஞ்சே! சொல்லு வோமவன் நாமங்களே.

விளக்க உரை

(2792)

கள்ளார் பொழில்தென் னரங்கன் கமலப் பதங்கள்நெஞ்சிற்

கொள்ளா மனிசரை நீங்கிக் குறையல் பிரானடிக்கீழ்

விள்ளாத அன்பன் இராமா னுசன்மிக்க சீலமல்லால்

உள்ளாதென் னெஞ்சு ஒன் றறியேன் எனக்குற்ற பேரியல்வே.

விளக்க உரை

(2793)

பேரியல்நெஞ்சே! அடிபணிந் தேனுன்னைப் பேய்ப்பிறவிப்

பூரிய ரோடுள்ள சுற்றம் புலத்திப் பொருவருஞ்சீர்

ஆரியன் செம்மை இராமா னுசமுனிக் கன்புசெய்யும்

சீரிய பேறுடை யார் அடிக் கீழென்னைச் சேர்த்ததற்கே.

விளக்க உரை

(2794)

என்னைப் புவியில் ஒருபொரு ளாக்கி மருள்சுரந்த

முன்னைப் பழவி னை வேரறுத்து ஊழி முதல்வனையே

பன்னப் பணித்த இராமா னுசன்பரன் பாதமுமென்

சென்னித் தரிக்கவைத் தான்எனக் கேதும் சிதைவில்லையே.

விளக்க உரை

(2795)

எனக்குற்ற செல்வம் இராமா னுசனென்று இசையகில்லா

மனக்குற்ற மாந்தர் பழிக்கில் புகழ் அவன் மன்னியசீர்

தனக்குற்ற அன்பர் அவந்திரு நாமங்கள் சாற்றுமென்பா

இனக்குற்றம் காணகில் லார், பத்தி ஏய்ந்த இயல்விதென்றே.

விளக்க உரை

(2796)

இயலும் பொருளும் இசையத் தொடுத்து, ஈன் கவிகளன்பால்

மயல்கொண்டு வாழ்த்தும் இராமா னுசனை,மதியின்மையால்

பயிலும் கவிகளில் பத்தியில் லாதவென் பாவிநெஞ்சால்

முயல்கின் றனன் அவன் றன்பெருங் கீர்த்தி மொழிந்திடவே.

விளக்க உரை

(2797)

மொழியைக் கடக்கும் பெரும்புகழான், வஞ்ச முக்குறும்பாம்

குழியைக் கடக்கும்நம் கூரத்தாழ் வான்சரண் கூடியபின்

பழியைக் கடத்தும் இராமா னுசன்புகழ் பாடியல்லா

வழியைக் கடத்தல் எனக்கினி யாதும் வருத்தமன்றே.

விளக்க உரை

(2798)

வருத்தும் புறவிருள் மாற்ற, எம் பொய்கைப்பி ரான்மறையின்

குருத்தின் பொருளையும் செந்தமிழ் தன்னையும் கூட்டி ஒன்றத்

திரித்தன் றெரித்த திருவிளக் கைத்தன் திருவுள்ளத்தே

இருத்தும் பரமன் இராமா னுசனெம் இறையவனே.

விளக்க உரை

(2799)

இறைவனைக் காணும் இதயத் திருள்கெட ஞானமென்னும்

நிறைவிளக் கேற்றிய பூதத் திருவடி தாள்கள்,நெஞ்சத்

துறையவைத் தாளும் இராமா னுசன்புகழ் ஓதும்நல்லோர்

மறையினைக் காத்த இந்த மண்ணகத் தேமன்ன வைப்பவரே.

விளக்க உரை

(2800)

மன்னிய பேரிருள் மாண்டபின் கோவலுள் மாமலராள்

தன்னொடு மாயனைக் கண்டமை காட்டும் தமிழ்த்தலைவன்

பொன்னடி போற்றும் இராமா னுசற்கன்பு பூண்டவர்தாள்

சென்னியிற் சூடும் திருவுடை யாரென்றும் சீரியரே.

விளக்க உரை

(2801)

சீரிய நான்மறைச் செம்பொருள் செந்தமி ழாலளித்த

பாரிய லும்புகழ்ப் பாண்பெரு மாள்,சர ணாம்பதுமத்

தாரியல் சென்னி இராமா னுசன்றனைச் சார்ந்தவர்தம்

காரிய வண்மை, என் னால்சொல்லொ ணாதிக் கடலிடத்தே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain