ஆறாந் திருமொழி

(2635)

மனவாளும் ஓரைவர் வன்குறும்பர் தம்மை,

சினமாள்வித் தோரிடத்தே சேர்த்து-புனமேய

தண்டுழா யானடியே தான்காணும் அஃதன்றே,

வண்டுழாம் சீராக்கு மாண்பு.

விளக்க உரை

(2636)

மாண்பாவித் தஞ்ஞான்று மண்ணிரந்தான், மாயவள்நஞ்

சூண்பாவித் துண்டான தோருருவம்,-காண்பான்நங்

கண்ணவா மற்றொன்று காணுறா, சீர்பரவா

துண்ணவாய் தானுறுமோ ஒன்று.

விளக்க உரை

(2637)

ஒன்றுண்டு செங்கண்மால். யானுரைப்பது,

உன்னடியார்க் கெஞ்செய்வ னென்றே யிரித்திநீ,-நின்புகழில்

வைகும்தம் சிந்தையிலும் மற்றினிதோ, நீயவர்க்கு

வைகுந்த மென்றருளும் வான்.

விளக்க உரை

(2638)

வானோ? மறிகடலோ? மாருதமோ? தீயகமோ?

கானோ? ஒருங் கிற்றும் கண்டிலமால்,- ஆனீன்ற

கன்றுயரத் தாமெறிந்து காயுதிர்த்தார் தாள்பணிந்தோம்,

வன்துயரை யாவா! மருங்கு.

விளக்க உரை

(2639)

மருங்கோத மோதும் மணிநா கணையார்,

மருங்கே வரவரிய ரேலும்,-ஒருங் கே

எமக்கவரைக் காணலா மெப்போது முள்ளால்,

மனக்கவலை தீர்ப்பார் வரவு.

விளக்க உரை

(2640)

வரவாறொன் றில்லையால் வாழ்வினிதால், எல்லே!

ஒருவாறொருவன் புகவாறு,-உருமாறும்

ஆயவர்தாம் சேயவர்தாம் அன்றுலகம் தாயவர்தாம்,

மாயவர்தாம் காட்டும் வழி.

விளக்க உரை

(2641)

வழித்தங்கு வல்வினையை மாற்றானோ நெஞ்சே,

தழீஇக்கொண்டு போரவுணன் றன்னை,-சுழித்தெங்கும்

தாழ்விடங்கள் பற்றிப் புலால்வெள்ளம் தானுகள,

வாழ்வடங்க மார்விடந்த மால்.

விளக்க உரை

(2642)

மாலே. படிச்சோதி மாற்றேல், இனியுனது

பாலேபோல் சீரில் புழுத்தொழிந்தேன்,-மேலால்

பிறப்பின்மை பெற்றடிக்கீழ்க் குற்றேவ லன்று,

மறப்பின்மை யான்வேண்டும் மாடு.

விளக்க உரை

(2643)

மாடே வரப்பெறுவ ராமென்றே, வல்வினையார்

காடானும் ஆதானும் கைகொள்ளார்,- ஊடேபோய்ப்

போரோதம் சிந்துதிரைக் கண்வளரும், பேராளன்

பேரோதச் சிந்திக்கப் பேர்ந்து.

விளக்க உரை

(2644)

பேர்ந்தொன்று நோக்காது பின்னிற்பாய் நில்லாப்பாய்

ஈன்துழாய் மாயனையே என்னெஞ்சே,- பேர்ந்தெங்கும்

தொல்லைமா வெந்நரகில் சேராமல் காப்பதற்கு

இல்லைகாண் மற்றோர் இறை.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain