முதல் திருமொழி

(2585)

முயற்றி சுமந்தெழுந்து முந்துற்ற நெஞ்சே,

இயற்றுவாய் எம்மொடுநீ கூடி,-நயப்புடைய

நாவீன் தொடைக்கிளவி யுள்பொதிவோம், நற்பூவைப்

பூவீன்ற வண்ணன் புகழ்

விளக்க உரை

(2586)

புகழ்வோம் பழிப்போம் புகழோம் பழியோம்

இகழ்வோம் மதிப்போம் மதியோம்-இகழோம்

மற்றெங்கள் மால். செங்கண்மால். சீறல்நீ, தீவினையோம்

எங்கள்மால் கண்டாய் இவை.

விளக்க உரை

(2587)

இவையன்றே நல்ல இவையன்றே தீய,

இவையென் றிவையறிவ னேலும்,-இவையெல்லாம்

என்னால் அடைப்புநீக் கொண்ணா திறையவனே,

என்னால் செயற்பால தென்?

விளக்க உரை

(2588)

என்னின் மிகுபுகழார் யாவரே, பின்னையும்மற்

றெண்ணில் மிகுபுகழேன் யானல்லால்,-என்ன

கருஞ்சோதிக் கண்ணன் கடல்புரையும், சீலப்

பெருஞ்சோதிக் கென்னெஞ்சாட் பெற்று.

விளக்க உரை

(2589)

பெற்றதாய் நீயே பிறப்பித்த தந்தைநீ

மற்றையா ராவாரும் நீபேசில்,- எற்றேயோ!

மாய! மா மாயவளை மாயமுலை வாய்வைத்த

நீயம்மா! காட்டும் நெறி.

விளக்க உரை

(2590)

நெறிகாட்டி நீக்குதியோ? நின்பால் கருமா

முறிமேனி காட்டுதியோ? மேனாள்-அறியோமை

எஞ்செய்வா னெண்ணினாய் கண்ணனே! ஈதுரையாய்

எஞ்செய்தா லென்படோம் யாம்?

விளக்க உரை

(2591)

யாமே அருவினையோம் சேயோம், என் நெஞ்சினார்

தாமே யணுக்கராய்ச் சார்ந்தொழிந்தார்,-பூமேய

செம்மாதை நின் மார்வில் சேர்வித்து, பாரிடந்த

அம்மா!நின் பாதத் தருகு.

விளக்க உரை

(2592)

அருகும் சுவடும் தெரிவுணரோம், அன்பே

பெருகும் மிகவிதுவென்? பேசீர்,-பருகலாம்

பண்புடையீர்! பாரளந்தீர்! பாவியேம் கண்காண்பரிய

நுண்புடையீர் நும்மை நுமக்கு.

விளக்க உரை

(2593)

நுமக்கடியோம் என்றென்று நொந்துதுரைத்தென்?, மாலார்

தமக்கவர்த்தாம் சார்வரிய ரானால் - எமக்கினி

யாதானு மாகிடுகாண் நெஞ்சே! அவர்த்திறத்தே

யாதானும் சிந்தித் திரு.

விளக்க உரை

(2594)

இருநால்வர் ஈரைந்தின் மேலொருவர், எட்டோ

டொருநால்வர் ஓரிருவர் அல்லால்,- திருமாற்கு

யாமார் வணக்கமார் ஏபாவம் நன்னெஞ்சே

நாமா மிகவுடையோம் நாழ்.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain