ஒன்பதாந் திருமொழி

(2558)

உருகின்ற கன்மங்கள் மேலான ஓர்ப்பில ராய்,இவளைப்

பெருகின்ற தாயர்மெய்ந் நொந்து பெறார்கொல் துழாய்குழல்வாய்த்

துறுகின் றிலர்தொல்லை வேங்கட மாட்டவும் சூழ்கின்றிலர்

இருகின்ற தாலிவ ளாகம்,மெல் லாவி எரிகொள்ளவே!

விளக்க உரை

(2559)

எரிகொள்  செந்நாயி றிரண்டுட னேயுத யம்மலைவாய்,

விரிகின்ற வண்ணத்த எம்பெரு மான்கண்கள், மீண்டவற்றுள்

எரிகொள் செந்தீவீழ் அசுரரைப் போலஎம் போலியர்க்கும்

விரிவசொல் லீரிது வோ,வைய முற்றும் விளரியதே?

விளக்க உரை

(2560)

விளரிக் குரலன்றில் மென்படை மேகின்ற முன்றில்பெண்ணை,

முளரிக் குரம்பை யிதுவிது வாக, முகில்வண்ணன்பேர்

கிளரிக் கிளரிப் பிதற்றும்மெல் லாவியும்

தளரில்கொலோ வறியேன்,உய்ய லாவதித் தையலுக்கே.

விளக்க உரை

(2561)

தையல்நல் லார்கள் குழாங்கள் குழிய குழுவினுள்ளும்,

ஐயநல் லார்கள் குழிய விழவினும், அங்கங்கெல்லாம்

கையபொன் னாழிவெண் சங்கொடும் காண்பான் அவாவுவன்நான்

மையவண்ணா! மணியே,முத்தமே! என்றன் மாணிக்கமே!

விளக்க உரை

(2562)

மாணிக்கங் கொண்டு குரங்கெறி வொத்திரு ளோடுமுட்டி,

ஆணிப்பொன் னன்ன சுடர்படு மாலை, உலகளந்த

மாணிக்கமே! என்மரகதமே! மற்றொப் பாரையில்லா

ஆணிப்பொன்னே,அடி யேனுடை யாவி யடைக்கலமே!

விளக்க உரை

(2563)

அடைக்கலத் தோங்கு கமலத் தலரயன் சென்னியென்னும் ,

முடைக்கலத் தூண்முன் அரனுக்கு நீக்கியை, ஆழிசங்கம்

படைக்கலம் ஏந்தியை வெண்ணெய்க் கன்றாய்ச் சிவன்தாம்புகளால்

புடைக்கலந் தானை,எம் மானையென் சொல்லிப் புலம்புவனே?

விளக்க உரை

(2564)

புலம்பும் கனகுரல் போழ்வாய அன்றிலும் , பூங்கழிபாய்ந்

தலம்பும் கனகுரல் சூழ்திரை யாழியும், ஆங்கவைநின்

வலம்புள் ளதுநலம் பாடு மிதுகுற்ற மாகவையம்

சிலம்பும் படிசெய்வ தே,திரு மால்இத் திருவினையே?

விளக்க உரை

(2565)

திருமால் உருவொக்கும் மேரு,அம் மேருவில் செஞ்சுடரோன்

திருமால் திருக்கைத் திருச்சக் கரமொக்கும், அன்னகண்டும்

திருமால் உருவோ டவஞ்சின்ன மேபிதற் றாநிற்பதோர்

திருமால் தலைக்கொண்ட நங்கட்கு,எங் கேவரும் தீவினையே?

விளக்க உரை

(2566)

தீவினை கட்கரு நஞ்சினை நல்வினைக் கின்னமுதை,

பூவினை மேவிய தேவி மணாளனை, புன்மையெள்காது

ஆவினை மேய்க்கும்வல் லாயனை அன்றுல கீரடியால்

தாவின ஏற்றையெம் மானைஎஞ் ஞான்று தலைப்பெய்வனே?

விளக்க உரை

(2567)

தலைப்பெய்து யானுன் திருவடி சூடுந் தகைமையினால்,

நிலைபெய்த ஆக்கைக்கு நோற்றவிம் மாயமும், மாயம்செவ்வே

நிலைப்பெய் திலாத நிலைமையுங் காண்டோ றசுரர்குழாம்

தொலைப்பெய்த நேமியெந் தாய்,தொல்லை யூழி சுருங்கலதே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain