எட்டாந் திருமொழி

(2548)

ஊழிக ளாயுல கேழுமுண் டானென் றிலம் பழங்கண்டு

ஆழிக ளாம்பழ வண்ணமென் றேற்க்கு அஃதேகொண்டன்னை

நாழிவ ளோவெனும் ஞாலமுண் டான்வண்ணம் சொல்லிற்றென்னும்

தோழிக ளோ உரை யீர்எம்மை அம்மனை சூழ்கின்றவே.

விளக்க உரை

(2549)

சூழ்க்கின்ற கங்குல் சுருங்கா இருளின் கருந்திணிம்பை,

போழ்கின்ற திங்களம் பிள்ளையும் போழ்க, துழாய்மலர்க்கே

தாழ்கின்ற நெஞ்சத் தொருதமி யாட்டியேன் மாமைக்கின்று

வாழ்கின்ற வாறிது வோவந்து தோன்றிறு வாலியதே.

விளக்க உரை

(2550)

வால்வெண் ணிலவுல காரச் சுரக்கும்வெண் திங்களென்னும்,

பால்விண் சுரவி சுரமுதிர் மாலை, பரிதிவட்டம்

போலும் சுடரட லாழிப்பி ரான்பொழில் ஏழளிக்கும்

சால்பின் தகைமைகொ லாம்தமி யாடி தளர்ந்ததுவே.

விளக்க உரை

(2551)

தளர்ந்தும் முறிந்தும் வருதிரைப் பாயல், திருநெடுங்கண்

வளர்ந்தும் அறிவுற்றும் வையம் விழுங்கியும், மால்வரையைக்

கிளர்ந்தும் அறிதரக் கீண்டெடுத் தான்முடி சூடுதுழாய்

அளைந்துண் சிறுபசுந் தென்றல்,அந்தோ! வந்துலாகின்றதே.

விளக்க உரை

(2552)

உலாகின்ற கெண்டை ஒளியம்பு, எம்ஆவியை ஊடுருவக்

குலாகின்ற வெஞ்சிலை வாண்முகத்தீர்,குனிசங்கிடறிப்

புலாகின்ற வேலைப் புணரியம் பள்ளியம் மானடியார்

நிலாகின்ற வைகுந்தமோ,வையமோ? நும்நிலையிடமே.

விளக்க உரை

(2553)

இடம்போய் விரிந்திவ் வுலகளந் தானெழி லார்தண்டுழாய்,

வடம்போ தினையும் மடநெஞ்சமே,நங்கள் வெள்வளைக்கே

விடம்போல் விரித லிதுவியப் பேவியன் தாமரையின்

தடம்போ தொடுங்க,மெல்லாம்பல் அலர்விக்கும் வெண்திங்களே.

விளக்க உரை

(2554)

திங்களம் பிள்ளை புலம்பத்தன் செங்கோ லரசுபட்ட

செங்களம் பற்றிநின் றெள்குபுன் மாலை,தென் பாலிலங்கை

வெங்களம் செய்தனம் விண்ணோர் பிரானார் துழாய்துணையா

நங்களை மாமைகொள் வான்,வந்து தோன்றி நலிகின்றதே.

விளக்க உரை

(2555)

நலியும் நரகனை வீட்டிற்றும், வாணன்திண் டோள்துணித்த

வலியும் பெரு மையும் யாஞ்¦ சால்லும் நீர்த்தல்ல, மைவரைபோல்

பொலியும் உருவில் பிரானார் புனைபூந் துழாய்மலர்க்கே

மெலியும் மடநெஞ்சி நார்,தந்து போயின வேதனையே.

விளக்க உரை

(2556)

வேதனை வெண்புரி நூலனை, விண்ணோர் பரவநின்ற

நாதனை ஞாலம் விழுங்கும் அநாதனை, ஞாலம்தத்தும்

பாதனைப் பாற்கடல் பாம்பணை மேல்பள்ளி கொண்டருளும்

சீதனை யேதொழு வார்,விண்ணு ளாரிலும் சேரியரே.

விளக்க உரை

(2557)

சீரர சாண்டுதன் செங்கோல் சிலநள் செலீஇக்கழிந்த,

பாரர சொத்து மறைந்தது நாயிறு, பாரளந்த

பேரர சேஎம் விசும்பர சேஎம்மை நீத்துவஞ்சித்த

ஓரர சேஅரு ளாய்,இரு ளாய்வந் துறு கின்றதே.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain