பத்தாந் திருமொழி

(597)

கார்க்கோடல் பூக்காள் கார்க்கடல் வண்ணனென் மேல்உம்மைப்

போர்க்கோலம் செய்து போர விடுத்தவ னெங்குற்றான்

ஆர்க்கோ இனிநாம் பூச லிடுவது அணிதுழாய்த்

தார்க்கோடும் நெஞ்சந் தன்னைப் படைக்கவல் லேனந்தோ.

விளக்க உரை

(598)

மேற்றோன்றிப் பூக்காள் மேலுல கங்களின் மீதுபோய்

மேற்றோன்றும் சோதி வேத முதல்வர் வலங்கையில்

மேற்றோன்று மாழியின் வெஞ்சுடர் போலச் சுடாதுஎம்மை

மாற்றோலைப் பட்டவர் கூட்டத்து வைத்துகொள் கிற்றிரே

விளக்க உரை

(599)

கோவை மணாட்டி நீயுன் கொழுங்கனி கொண்டுஎம்மை

ஆவி தொலைவியேல் வாயழ கர்தம்மை யஞ்சுதும்

பாவி யேன்தோன்றிப் பாம்பணை யார்க்கும்தம் பாம்புபோல்

நாவு மிரண்டுள வாய்த்து நாணிலி யேனுக்கே

விளக்க உரை

(600)

முல்லைப் பிராட்டி நீயுன் முறுவல்கள் கொண்டுஎம்மை

அல்லல் விளைவியே லாழிநங் காய்உன்ன டைக்கலம்

கொல்லை யரக்கியை மூக்கரிந் திட்ட குமரனார்

சொல்லும் பொய்யானால் நானும் பிறந்தமை பொய்யன்றே

விளக்க உரை

(601)

பாடும் குயில்காள் ஈதென்ன பாடல்நல் வேங்கட

நாடர் நமக்கொரு வாழ்வுதந் தால்வந்து பாடுமின்

ஆடும் கருளக் கொடியுடை யார்வந் தருள்செய்து

கூடுவ ராயிடில் கூவிநும் பாட்டுகள் கேட்டுமே

விளக்க உரை

(602)

கணமா மயில்காள் கண்ணபி ரான்திருக் கோலம்போன்று

அணிமா நடம்பயின் றாடுகின் றீர்க்கடி வீழ்கின்றேன்

பணமா டரவணைப் பற்பல காலமும் பள்ளிகொள்

மணவாளர் நம்மை வைத்த பரிசிது காண்மினே

விளக்க உரை

(603)

நடமாடித் தோகை விரிக்கின்ற மாமயில் காள்உம்மை

நடமாட்டங் காணப் பாவியேன் நானோர் முதலிலேன்

குடமாடு கூத்தன் கோவிந்தன் கோமிறை செய்துஎம்மை

உடைமாடு கொண்டா னுங்களுக் கினியொன்று போதுமே

விளக்க உரை

(604)

மழையே மழையே மண்புறம் பூசியுள் ளாய்நின்ற

மெழுகூற்றி னாற்போல் ஊற்றுநல் வேங்கடத் துள்நின்ற

அழகப் பிரானார் தம்மையென் நெஞ்சத் தகப்படத்

தழுவநின்றுஎன்னைத் ததர்த்திக்கொண் டூற்றவும் வல்லையே

விளக்க உரை

(605)

கடலே கடலே உன்னைக் கடைந்து கலக்குறுத்து

உடலுள் புகுந்துநின் றூறல் அறுத்தவற்கு என்னையும்

உடலுள் புகுந்துநின் றூறல் அறுக்கின்ற மாயற்குஎன்

நடலைக ளெல்லாம் நாகணைக் கேசென்று ரைத்தியே

விளக்க உரை

(606)

நல்லஎன் தோழி நாக ணைமிசை நம்பரர்

செல்வர் பெரியர் சிறுமா னிடவர்நாம் செய்வதென்

வில்லி புதுவை விட்டுசித் தர்தங்கள் தேவரை

வல்லி பரிசு வருவிப்ப ரேலது காண்டுமே

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain