ஒன்பதாந் திருமொழி

(2462)

கதவு மனமென்றும் காணலா மென்றும், குதையும்

வினையாவி தீர்ந்தேன், - விதையாக நற்றமிழை

வித்தியென் உள்ளத்தை நீவிளைத் தாய்,

கற்றமொழி யாகிக் கலந்து.

விளக்க உரை

(2463)

கலந்தானென் னுள்ளத்துக் காமவேள் தாதை

நலந்தானு மீதொப்ப துண்டே - அலர்ந்தலர்கள்

இட்டேத்து மீசனும் நான்முகனும், என்றிவர்கள்

விட்டேத்த மாட்டாத வேந்து.

விளக்க உரை

(2464)

வேந்தராய் விண்ணவராய் விண்ணாகித் தண்ணளியாய்

மாந்தராய் மாதாய்மற் றெல்லாமாய், - சார்ந்தவர்க்குத்

தன்னாற்றான் நேமியான் மால்வண்ணன் தான்கொடுக்கும்,

பின்னால்தான் செய்யும் பிதிர்.

விளக்க உரை

(2465)

பிதிரும் மனமிலேன் பிஞ்ஞகன் றன்னோடு,

எதிர்வன் அவனெனக்கு நேரான், - அதிரும்

கழற்கால மன்னனையே கண்ணனையே, நாளும்

தொழக்காதல் பூண்டேன் தொழில்.

விளக்க உரை

(2466)

தொழிலெனக்குத் தொல்லைமால் தன்னாம மேத்த,

பொழுதெனக்கு மற்றதுவே போதும், - கழிசினத்த

வல்லாளன் வானரக்கோன் வாலி மதனழித்த,

வில்லாளன் நெஞ்சத் துளன்.

விளக்க உரை

(2467)

உளன்கண்டாய் நன்நெஞ்சே. உத்தம னென்றும்

உளன்கண்டாய், உள்ளுவா ருள்ளத், - துளன்கண்டாய்

தன்னொப்பான் தானா யுளன்காண் தமியேற்கும்,

என்னொப்பார்க் கீச னிமை.

விளக்க உரை

(2468)

இமையப் பெருமலைபோ லிந்திரனார்க் கிட்ட,

சமய விருந்துண்டார் காப்பார் - சமயங்கள்

கண்டான் அவைகாப்பான் கார்க்கண்டன் நான்முகனோடு

உண்டா னுலகோ டுயிர்.

விளக்க உரை

(2469)

உயிர்கொண் டுடலொழிய ஓடும்போ தோடி,

அயர்வென்ற தீர்ப்பான்பேர் பாடி, - செயல்தீரச்

சிந்தித்து வாழ்வாரே வாழ்வார், சிறுசமயப்

பந்தனையார் வாழ்வேல் பழுது.

விளக்க உரை

(2470)

பழுதாகா தொன்றறிந்தேன் பாற்கடலான் பாதம்,

வழுவா வகைநினைந்து வைகல் - தொழுவாரை,

கண்டிறைஞ்சி வாழ்வார் கலந்த வினைகெடுத்து

விண்திறந்து வீற்றிருப்பார் மிக்கு,

விளக்க உரை

(2471)

வீற்றிருந்து விண்ணாள வேண்டுவார், வேங்கடத்தான்

பால்திருந்த வைத்தாரே பன்மலர்கள், - மேல்திருந்த

வாழ்வார் வருமதிபார்த் தன்பினராய், மற்றவர்க்கே

தாழா யிருப்பார் தமர்.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain