ஒன்பதாந் திருமொழி

(587)

சிந்துரச் செம்பொடிப்போல் திருமாலிருஞ் சோலையெங்கும்

இந்திர கோபங்களே எழுந்தும்பரந் திட்டனவால்

மந்தரம் நாட்டியன்று மதுரக்கொழுஞ் சாறுகொண்ட

சுந்தரத் தோளுடையான் சுழலையினின் றுய்துங்கொலோ

விளக்க உரை

(588)

போர்களி றுபொரும்மா லிருஞ்சோலையம் பூம்புறவில்

தார்க்கொடி முல்லைகளும் தவளநகை காட்டுகின்ற

கார்க்கொள் படாக்கள்நின்று கழறிச்சிரிக் கத்தரியேன்

ஆர்க்கிடு கோதோழி அவன்தார்ச்செய்த பூசலையே

விளக்க உரை

(589)

கருவிளை யொண்மலர்காள் காயாமலர் காள்திருமால்

உருவொளி காட்டுகின்றீர் எனக்குய்வழக் கொன்றுரையீர்

திருவிளை யாடுதிண்டோள் திருமாலிருஞ் சோலைநம்பி

வரிவளை யில்புகுந்து வந்திபற்றும் வழக்குளதே.

விளக்க உரை

(590)

பைம்பொழில் வாழ்குயில்காள் மயில்காள்ஒண் கருவிளைகாள்

வம்பக் களங்கனிகாள் வண்ணப்பூவை நறுமலர்காள்

ஐம்பெரும் பாதகர்காள் அணிமாலிருஞ் சோலைநின்ற

எம்பெரு மானுடைய நிறமுங்களுக் கெஞ்செய்வதே

விளக்க உரை

(591)

துங்க மலர்ப்பொழில்சூழ் திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற

செங்கட் கருமுகிலின் திருவுருப் போல்மலர்மேல்

தொங்கிய வண்டினங்காள் தொகுபூஞ்சுனை காள்சுனையில்

தங்குசெந் தாமரைகாள் எனக்கோர்சரண் சாற்றுமினே

விளக்க உரை

(592)

நாறுநறும் பொழில்மா லிருஞ்சோலை நம்பிக்குநான்

நூறுதடாவில் வெண்ணெய் வாய்நேர்ந்து பராவிவைத்தேன்

நூறுதடா நிறைந்த அக்கார வடிசில்சொன்னேன்

ஏறுதிருவுடையான் இன்றுவந்திவை கொள்ளுங்கொலோ

விளக்க உரை

(593)

இன்றுவந் தித்தனையும் அமுதுசெய் திடப்பெறில்நான்

ஒன்றுநூ றாயிரமாக் கொடுத்துப்பின்னும் ஆளும்செய்வன்

தென்றல் மணங்கமழும் திருமாலிருஞ் சோலைதன்னுள்

நின்ற பிரான்அடியேன் மனத்தேவந்து நேர்படிலே

விளக்க உரை

(594)

காலை யெழுந்திருந்து கரியகுரு விக்கணங்கள்

மாலின் வரவுசொல்லி மருள்பாடுதல் மெய்ம்மைகொலோ

சோலை மலைப்பெருமான் துவராபதி யெம்பெருமான்

ஆலி னிலைப்பெருமான் அவன் வார்த்தை யுரைக்கின்றதே

விளக்க உரை

(595)

கோங்கல ரும்பொழில்மா லிருஞ்சோலயில் கொன்றைகள்மேல்

தூங்குபொன் மாலைகளோ டுடனாய்நின்று தூங்குகின்றேன்

பூங்கொள் திருமுகத்து மடுத்தூதிய சங்கொலியும் சார்ங்கவில்

நாணொலியும் தலைப்பெய்வதெஞ் ஞான்றுகொலோ

விளக்க உரை

(596)

சந்தொடு காரகிலும் சுமந்துதடங் கள்பொருது

வந்திழி யும்சிலம்பா றுடைமாலிருஞ் சோலைநின்ற

சுந்தரனை சுரும்பார் குழல்கோதை தொகுத்துரைத்த

செந்தமிழ் பத்தும்வல்லார் திருமாலடி சேர்வர்களே

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain