எட்டாந் திருமொழி

(2452)

சேயன் அணியன் சிறியன் மிகப்பெரியன்,

ஆயன் துவரைக்கோ னாய்நின்ற- மாயன்,அன்

றோதிய வாக்கதனைக் கல்லார், உலகத்தில்

ஏதிலராய் மெய்ஞ்ஞான மில்.

விளக்க உரை

(2453)

இல்லறம் இல்லேல் துறவறமில் என்னும்,

சொல்லற மல்லனவும் சொல்லல்ல - நல்லறம்

ஆவனவும் நால்வேத மாத்தவமும், நாரணனே

யாவதீ தன்றென்பா ரார்.

விளக்க உரை

(2454)

ஆரே யறிவார் அனைத்துலகு முண்டுமிழ்ந்த,

பேராழி யான்றன் பெருமையை,- கார்செறிந்த

கண்டத்தான் எண்கண்ணான் காணான், அவன்வைத்த

பண்டைத்தா னத்தின் பதி.

விளக்க உரை

(2455)

பதிப்பகைஞர்க் காற்றாது பய்திரைநீர்ப் பாழி,

மதித்தடைந்த வாளரவந் தன்னை,- மத்திவன்றன்

வல்லாகத் தேற்றிய மாமேனி மாயவனை,

அல்லதொன் றேத்தாதென் நா.

விளக்க உரை

(2456)

நாக்கொண்டு மானிடம் பாடேன், நலமாகத்

தீக்கொண்ட செஞ்சடையான் சென்று,என்றும் - பூக்கொண்டு

வல்லவா றேத்த மகிழாத, வைகுந்தச்

செல்வனார் சேவடிமேல் பாட்டு.

விளக்க உரை

(2457)

பாட்டும் முறையும் படுகதையும் பல்பொருளும்

ஈட்டிய தீயும் இருவிசும்பும்,- கேட்ட

மனுவும் சுருதி மறைநான்கும் மாயன்

றனமாயை யிற்பட் ட தற்பு.

விளக்க உரை

(2458)

தற்பென்னைத் தானறியா னேலும், தடங்கடலைக்

கற்கொண்டு தூர்த்த கடல்வண்ணன், - எற்கொண்ட

வெவ்வினையும் நீங்க விலங்கா மனம்வைத்தான்,

எவ்வினையும் மாயுமால் கண்டு.

விளக்க உரை

(2459)

கண்டு வணங்கினார்க் கென்னாங்கொல், காமனுடல்

கொண்ட தவத்தாற்க்கு உமையுணர்த்த, - வண்டலம்பும்

தாரலங்கல் நீண்முடியான் றன்பெய ரே கேட்டிருந்து,அங்

காரலங்க லானமையா லாய்ந்து.

விளக்க உரை

(2460)

ஆய்ந்துகொண்ட டாதிப் பெருமானை, அன்பினால்

வாய்ந்த மனதிருத்த வல்லார்கள், - ஏய்ந்ததம்

மெய்குந்த மாக விரும்புவரே, தாமும்தம்

வைகுந்தம் காண்பார் விரைந்து.

விளக்க உரை

(2461)

விரைந்தடைமின் மேலொருநாள் வெள்ளம் பரக்க,

கரந்துலகம் காத்தளித்த கண்ணன் - பரந்துலகம்

பாடின ஆடின கேட்டு,படுநரகம்

வீடின வாசற் கதவு.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain