ஏழாந் திருமொழி

(2442)

மனக்கேதம் சாரா மதுசூதன் றன்னை,

தனக்கேதான் தஞ்சமாக் கொள்ளில்,- எனக்கேதான்

இன்றொன்றி நின்றுலகை யேழாணை யோட்டினான்,

சென்றொன்றி நின்ற திரு.

விளக்க உரை

(2443)

திருநின்ற பக்கம் திறவிதென் றோரார்,

கருநின்ற கல்லார்க் குரைப்பர்,- திருவிருந்த

மார்பன் சிரீதரன்றன் வண்டுலவு தண்டுழாய்,

தார்தன்னைச் சூடித் தரித்து.

விளக்க உரை

(2444)

தரித்திருந்தே னாகவே தாரா கணப்போர்,

விரித்துரைத்த வெந்நாகத் துன்னை,- தெரித்தெழுதி

வாசித்தும் கேட்டும் வணங்கி வழிபட்டும்,

பூசித்தும் போக்கினேன் போது.

விளக்க உரை

(2445)

போதான இட்டிறைஞ்சி ஏத்துமினோ, பொன்மகரக்

காதானை யாதிப் பெருமானை,- நாதானை

நல்லானை நாரணனை நம்மேழ் பிறப்பறுக்கும்

சொல்லானை, சொல்லுவதே சூது.

விளக்க உரை

(2446)

சூதாவ தென்னெஞ்சத் தெண்ணினேன், சொன்மாலை

மாதாய மாலவனை மாதவனை - யாதானும்

வல்லவா சிந்தித் திருப்பேற்க்கு, வைகுந்தத்

தில்லையோ சொல்லீ ரிடம்.

விளக்க உரை

(2447)

இடமாவ தென்னெஞ்சம் இன்றெல்லாம், பண்டு

படநா கணைநெடிய மாற்கு,- திடமாக

வைய்யேன் மதிசூடி தன்னோடு, அயனைநான்

வையேனாட் செய்யேன் வலம்.

விளக்க உரை

(2448)

வலமாக மாட்டாமை தானாக, வைகல்

குலமாக குற்றம்தா னாக,- நலமாக நாரணனை

நம்பதியை ஞானப் பெருமானை,

சீரணனை யேத்தும் திறம்.

விளக்க உரை

(2449)

திறம்பேன்மின் கண்டீர் திருவடிதன் நாமம்

மறந்தும் புறந்தொழா மாந்தர் - இறைஞ்சியும்

சாதுவராய்ப் போதுமின்கள், என்றான், நமனும்தன்

தூதுவரைக் கூவிச் செவிக்கு.

விளக்க உரை

(2450)

செவிக்கின்பம் ஆவதுவும் செங்கண்மால் நாமம்,

புவிக்கும் புவியதுவே கண்டீர்,- கவிக்கு

நிறைபொருளாய் நின்றானை நேர்பட்டேன், பார்க்கில்

மறைப்பொருளும் அத்தனையே தான்.

விளக்க உரை

(2451)

தானொருவ நாகித் தரணி யிடந்தெடுத்து,

ஏனொருவ னாயெயிற்றில் தாங்கியதும் - யானொருவன்

இன்றா வறிகின்றே னல்லேன், இருநிலத்தைச்

சென்றாங் கடிப்படுத்த சேய்.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain