(842)

பண்ணுலாவு மென்மொழிப்ப டைத்தடங்க ணாள்பொருட்டு

எண்ணிலாவ ரக்கரைநெ ருப்பினால்நெ ருக்கினாய்

கண்ணலாலொர் கண்ணிலேன்க லந்தசுற்றம் மற்றிலேன்

எண்ணிலாத மாயநின்னை யென்னுள்நீக்க லென்றுமே.

 

பதவுரை

பண் உலாவும் மென்மொழி

-

(குறிஞ்சி காந்தாரம் காமரம் முதலிய) ராகங்கள் விளங்குகின்ற இனிய பேச்சை யுடையவளும்

படை தடம்கணாள் பொருட்டு

-

வாள் போன்று பெரிய கண்களையுடையவளுமான பிராட்டிக்காக

எண் இலா அரக்கரை

-

கணக்கிலாத ராக்ஷஸரை

நெருப்பினால்

-

அம்புகளின் தீயினால்

நெருக்கினாய்

-

தொலைத்தருளினவனே!

கண் அலால்

-

(எனக்கு நீ) நிர்வாஹகனேயொழிய

ஓர் கண் இலேன்

-

வேறொரு நிர்வாஹகனே காணுடையேனல்லேன்;

கலந்த சுற்றும்மற்று இலேன்

-

நெஞ்சு பொருந்தின உறவும் வேறில்லை;

எண் இலாத மாய!

-

அநந்தமான ஆச்சரிய சக்தியையுடையவனே!

நின்னை

-

உன்னை

என்றும்

-

எக்காலத்திலும்

என்னுள் நீக்கல்

-

என்னைவிட்டுப் ப்ரிக்கவே கூடாது.

 

English Translation

For love of Sita, sweet-of-speech, with looks of sharpened battle-sword, you killed the Rakshasas by score with shots of fiery arrow-heads. You alone are in my thoughts; I have no kith or kin besides. O Lord of countless wonder deeds now swears you will not forsake me!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain