ஆறாந் திருமொழி

(2432)

எனக்காவா ராரொரு வரேஎம் பெருமான்

தனக்காவான் தானேமற் றல்லால - புனக்காயா

வண்ணனே. உன்னைப் பிறரறியார், என்மதிக்கு

விண்ணெல்லா முண்டோ விலை.

விளக்க உரை

(2433)

விலைக்காட் படுவர் விசாதியேற் றுண்பர்,

தலைக்காட் பலிதிரிவர் தக்கோர் - முலைக்கால்

விடமுண்ட வேந்தனையே வேறாஏத் தாதார்,

கடமுண்டார் கல்லா தவர்.

விளக்க உரை

(2434)

கல்லா தவரிலங்கை கட்டழித்த, காகுத்தன்

அல்லா லொருதெய்வம் யானிலேன், - பொல்லாத

தேவரை தேவரல் லாரை, திருவில்லாத்

தேவரைத் தேறல்மின் தேவு.

விளக்க உரை

(2435)

தேவராய் நிற்குமத் தேவும்,அத் தேவரில்

மூவராய் நிற்கும் முதுபுணர்ப்பும், - யாவராய்

நிற்கின்ற தெல்லாம் நெடுமாலென் றோராதார்,

கற்கின்ற தெல்லாம் கடை.

விளக்க உரை

(2436)

கடைநின் றமரர் கழல்தொழுது நாளும்

இடைநின்ற இன்பத்த ராவர், - புடைநின்ற

நீரோத மேனி நெடுமாலே, நின்னடியை

யாரோத வல்லா ரவர்.

விளக்க உரை

(2437)

அவரிவரென் றில்லை அனங்கவேள் தாதைக்கு,

எவரு மெதிரில்லை கண்டீர், - உவரிக்

கடல்நஞ்ச முண்டான் கடனென்று, வாணற்

குடனின்று தோற்றா னொருங்கு.

விளக்க உரை

(2438)

ஒருங் கிருந்த நல்வினையும் தீவினையு மாவான்,

பெருங்குருந் தம் சாய்த்தவனே பேசில், - மருங்கிருந்த

வானவர்தாம் தானவர்தாம் தாரகைதான், என்னெஞ்சம்

ஆனவர்தா மல்லாக தென்.

விளக்க உரை

(2439)

என்னெஞ்ச மேயான் இருள்நீக்கி யெம்பிரான்,

மன்னஞ்ச முன்னொருநாள் மண்ணளந்தான், - என்னெஞ்ச

மேயானை யில்லா விடையேற்றான், வெவ்வினைதீர்த்

தாயனுக் காக்கினேன் அன்பு.

விளக்க உரை

(2440)

அன்பாவாய் ஆரமுதம் ஆவாய், அடியேனுக்

கின்பாவாய் எல்லாமும் நீயாவாய், - பொன்பாவை

கேள்வா கிளரொளியென கேசவனே, கேடின்றி

ஆள்வாய்க் கடியேன்நான் ஆள்.

விளக்க உரை

(2441)

ஆட்பார்த் துழிதருவாய் கண்டுகொள் என்று,நின்

தாட்பார்த் துழிதருவேன் தன்மைய - கேட்பார்க்

கரும்பொருளாய் நின்ற அரங்கனே, உன்னை

விரும்புவதே விள்ளேன் மனம்.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain