எட்டாந் திருமொழி

(577)

விண்ணீல மேலாப்பு விரித்தாற்போல் மேகங்காள்

தெண்ணீர்பாய் வேங்கடத்தென் திருமாலும் போந்தானே

கண்ணீர்கள் முலைக்குவட்டில் துளிசோரச் சோர்வேனை

பெண்ணீர்மை யீடழிக்கும் இதுதமக்கோர் பெருமையே?

விளக்க உரை

(578)

மாமுத்த நிதிசொரியும் மாமுகில்காள் வேங்கடத்துச்

சாமத்தின் நிறங்கொண்ட தாடாளன் வார்த்தையென்னே

காமத்தீ யுள்புகுந்து கதுவப்பட்டு இடைக்கங்குல்

ஏமத்தோர் தென்றலுக்கிங் கிலக்காய்நா னிருப்பேனே

விளக்க உரை

(579)

ஒளிவண்ணம் வளைசிந்தை உறக்கத்தோ டிவையெல்லாம்

எளிமையா லிட்டென்னை ஈடழியப் போயினவால்

குளிரருவி வேங்கடத்தென் கோவிந்தன் குணம்பாடி

அளியத்த மேகங்காள் ஆவிகாத் திருப்பேனே

விளக்க உரை

(580)

மின்னாகத் தெழுகின்ற மேகங்காள் வேங்கடத்துத்

தன்னாகத் திருமங்கை தங்கியசீர் மார்வற்கு

என்னாகத் திளங்கொங்கை விரும்பித்தாம் நாடோறும்

பொன்னாகம் புல்குதற்கென் புரிவுடைமை செப்புமினே

விளக்க உரை

(581)

வான்கொண்டு கிளர்ந்தெழுந்த மாமுகில்காள் வேங்கடத்துத்

தேன்கொண்ட மலர்ச்சிதறத் திரண்டேறிப் பொழிவீர்காள்

ஊன்கொண்ட வள்ளுகிரால் இரணியனை யுடலிடந்தான்

தான்கொண்ட சரிவளைகள் தருமாகில் சாற்றுமினே.

விளக்க உரை

(582)

சலங்கொண்டு கிளர்ந்தெழுந்த தண்முகில்காள் மாவலியை

நிலங்கொண்டான் வேங்கடத்தே நிரந்தேறிப் பொழிவீர்காள்

உலங்குண்ட விளங்கனிபோல் உள்மெலியப் புகுந்துஎன்னை

நலங்கொண்ட நாரணற்கென் நடலைநோய் செப்புமினே.

விளக்க உரை

(583)

சங்கமா கடல்கடைந்தான் தண்முகில்காள் வேங்கடத்துச்

செங்கண்மால் சேவடிக்கீழ் அடிவீழ்ச்சி விண்ணப்பம்

கொங்கைமேல் குங்குமத்தின் குழம்பழியப் புகுந்துஒருநாள்

தங்குமே லென்னாவி தங்குமென் றுரையீரே

விளக்க உரை

(584)

கார்காலத் தெழுகின்ற கார்முகில்காள் வேங்கடத்துப்

போர்காலத் தெழுந்தருளிப் பொருதவனார் பேர்சொல்லி

நீர்காலத் தெருக்கிலம் பழவிலைபோல் வீழ்வேனை

வார்காலத் தொருநாள்தம் வாசகம்தந் தருளாரே!

விளக்க உரை

(585)

மதயானை போலெழுந்த மாமுகில்காள் வேங்கடத்தைப்

பதியாக வாழ்வீர்காள் பாம்பணையான் வார்த்தையென்னே

கதியென்றும் தானாவான் கருதாதுஓர் பெண்கொடியை

வதைசெய்தான் என்னும்சொல் வையகத்தார் மதியாரே

விளக்க உரை

(586)

நாகத்தி னணையானை நன்னுதலாள் நயந்துரைசெய்

மேகத்தை வேங்கடக்கோன் விடுதூதில் விண்ணப்பம்

போகத்தில் வழுவாத புதுவையர்கோன் கோதைதமிழ்

ஆகத்து வைத்துரைப்பார் அவரடியா ராகுவரே

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain