நான்காந் திருமொழி

(2412)

மேல்நான் முகனரனை யிட்டவிடு சாபம்

தான்நா ரணனொழித்தான் தாரகையுள், வானோர்

பெருமானை யேத்தாத பேய்காள், பிறக்கும்

கருமாயம் பேசில் கதை.

விளக்க உரை

(2413)

கதைப்பொருள்தான் கண்ணன் திருவயிற்றி னுள்ள

உதைப்பளவு போதுபோக் கின்றி, - வதைப்

பொருள்தான் வாய்ந்த குணத்துப் படாத தடைமினோ

ஆய்ந்த குணத்தான் அடி.

விளக்க உரை

(2414)

அடிச்சகடம் சாடி யரவாட்டி, ஆனை

பிடித்தொசித்துப் பேய்முலை நஞ்சுண்டு - வடிப்பவள

வாய்ப்பின்னை தோளுக்கா வல்லேற் றெருத்திறுத்து,

கோப்பின்னு மானான் குறிப்பு.

விளக்க உரை

(2415)

குறிப்பெனக்குக் கோட்டியூர் மேயானை யேத்த,

குறிப்பெனக்கு நன்மை பயக்க, - வெறுப்பனோ

வேங்கடத்து மேயானை மெய்வினைநோ யெய்தாமல்,

தான்கடத்தும் தன்மையான் தாள்.

விளக்க உரை

(2416)

தாளால் உலகம் அளந்த அசைவேகொல்,

வாளா கிடந்தருளும் வாய்திறவான், - நீளோதம்

வந்தலைக்கும் மாமயிலை மாவல்லிக் கேணியான்,

ஐந்தலைவாய் நாகத் தணை.

விளக்க உரை

(2417)

நாகத் தணைக்குடந்தை வெஃகா திருவெவ்வுள்,

நாகத் தணையரங்கம் பேரன்பில், - நாகத்

தணைப்பாற் கடல்கிடக்கு மாதி நெடுமால்,

அணைப்பார் கருத் தனா வான்.

விளக்க உரை

(2418)

வானுலவு தீவளி மாகடல் மாபொருப்பு,

தானுலவு வெங்கதிரும் தண்மதியும், - மேனிலவு

கொண்டல் பெயரும் திசையெட்டும் சூழ்ச்சியும்,

அண்டந் திருமால் அகைப்பு.

விளக்க உரை

(2419)

அகைப்பு இல் மனிசரை ஆறு சமயம்

புகைத்தான், பொரு கடல் நீர் வண்ணன், உகைக்கு மேல்,

எத் தேவர் வாலாட்டும், எவ்வாறு செய்கையும்,

அப்போது ஒழியும் – அழைப்பு.

விளக்க உரை

(2420)

அழைப்பன் திருவேங் கடத்தானைக் காண,

இழைப்பன் திருக்கூடல் கூட, - மழைப்பே

ரருவி மணிவரன்றி வந்திழிய, யானை

வெருவி யரவொடுங்கும் வெற்பு.

விளக்க உரை

(2421)

வெற்பென்று வேங்கடம் பாடினேன், வீடாக்கி

நிற்கின்றேன் நின்று நினைக்கின்றேன், - கற்கின்ற

நூல்வலையில் பட்டிருந்த நூலாட்டி கேள்வனார்,

கால்வலையில் பட்டிருந்தேன் காண்.

விளக்க உரை

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain